East Sweden Infra Cluster

Ostlänken är en del av Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid. Nu kan det regionala näringslivet formera sig inför bygget av Ostlänken och stadsutvecklingsprojekt i dess spår.

ESIC_ny logga

East Sweden Infra Cluster (ESIC) fungerar som kunskaps- och informationsplattform för näringslivet och är ett kluster som tar höjd för affärschanserna i och kring Ostlänken. Det krävs förberedelser så att man har förmåga både att lämna in anbud, anställa rätt personal och komma med innovativa lösningar i samarbete med andra. Då blir företagen attraktiva för entreprenörer och upphandlingsansvariga i olika led. Genom ESIC skapar vi en arena för det nätverkande och samarbete som är nödvändigt om företagen ska kunna konkurrera om dessa uppdrag. Även för tiden efteråt! Ostlänken är århundradets tillväxtchans som landar rätt ner i vår region. ESIC bidrar till att det kan genomföras i tid, enligt plan och på ett hållbart och innovativt sätt.
Vi tror att East Sweden är en framtidsregion med internationell lyskraft som har alla möjligheter att synas, inte bara inom utan även utanför landets gränser. Genom kraftsamling med vassa erbjudanden från regionala och lokala företag kan projektet bli mycket lyckat. Vår region kommer då att uppmärksammas för det. Dessutom besitter då regionen marknadsledande kompetens inom stora järnvägs-, väg och stadsutvecklingsprojekt –  Europas bästa affärsnätverk och kluster för infrastruktur.

Fakta Ostlänken
– Ostlänken är ett eget järnvägsprojekt som ingår i den nationella infrastrukturplanen för 2018 – 2029. I den planen är avsatt medel, 35 mdkr, som delvis täcker Ostlänken-projektet. Prognosen för projektets kostnad är idag 55 mdkr, en siffra som dock är ungefärlig p.g.a. många oklarheter kring sträckning och utformning av projektet och även beroende av banans kapacitetskrav för högre hastigheter.

– Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa ett förtydligat kostnadsförslag för projektet, med syfte att väsentligt sänka kostnadsbilden. Utredningen lämnas till regeringen den 31 januari 2018.

– Under våren 2018 kommer regeringens slutliga Tillåtlighet för projektet och den nationella planen för tiden 2018-2029 fastställs.

– Under hösten 2017 enades Sverigeförhandlingen med alla kommuner längs med Ostlänkens sträckning, d.v.s. Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping, om kommunernas åtagande när Ostlänken ska genomföras

Följande gäller enligt överenskommelsen:

Södertälje
– Bygga 15 300 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 47,5 mkr
Trosa
– Bygga 1700 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 47,5 mkr
Nyköping
– Bygga 7400 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 84 mkr
Norrköping
– Bygga 15 300 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 173 mkr
Linköping
– Bygga 15 300 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 173 mkr
– Förberedande och projekterande arbeten för Ostlänken löper parallellt fram till 2024, enligt Trafikverkets senaste uppgifter (jan-18)

En milstolpe och början av bygget var starten av Kardonbanan i Norrköpings kommun hösten 2017

– Trafikverkets planerade byggstart för själva länken (d.v.s. rälsen som kallas Ostlänken) förväntas ske 2020.

För mer information om regionens infrastrukturkluster besök:
>> East Sweden Infra Clusters hemsida

 

För mer information

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Tel: 011 - 28 50 36