Stadsutveckling

 

I Ostlänkens spår följer en omfattande stadsutveckling. Här hittar du en kort översikt för några av stadsomvandlingsprojekten i respektive Ostlänkenkommun:

S√ĖDERT√ĄLJE:

Södertälje C: Spåren ska byggas om, det stora spårarbetet kommer att pågå mellan maj till och med augusti 2018.  Stockholms Läns Landsting, Jernhusen och Tornstaden är fortfarande i idé- och planeringsstadiet för nytt stationshus, bostäder, kommersiell verksamhet och parkering i området.
Mälarprojektet Рombyggnad av Södertälje kanal och sluss: beräknas vara klar i slutet av 2019.
Landsortsfarleden: Sjöfartsverket ska öka säkerheten och tillgängligheten i farleden från Landsort till Södertälje.

Läs mer om Södertäljeprojekten här:

 

NYK√ĖPING:

Påljungshage etapp 2: beredning av tomter till företag som vill etablera sig nära Nyköping.
Området Förrådet: omvandlas till ett område med bostäder och kontor.
Kvarteret Åkroken: ett nytt torg, större grönytor, bostäder och parkeringsgarage kommer att knyta ihop stadskärnan utmed Nyköpingsån.
Tessinområdet: i stadsdelen Fågelbo planerar kommunen upp till 600 nya bostäder samt plats för skola/förskola och matbutik.

Läs mer om Nyköpingsprojekten här

 

NORRK√ĖPING:

Inre hamnen: en ny stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål.
Byggnationen sker etappvis och rymmer ca 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Den första utbyggnadsetappen omfattar omkring 900 bostäder med en mix av hyresrätter och bostadsrätter. Detaljplanen antas under våren 2018.
Butängen: omvandlas från handel och småindustri till en levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Här skapas plats för minst 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser. Här kommer också det nya Resecentrum att ligga. Planprogram pågår.
Johannisborg och Johannisborgsförbindelsen: Johannisborg utvecklas till parkområde med natur och rekreation. För att avlasta innerstaden från trafik planeras en ny väg att byggas. Leden blir en del av en tänkt ringled runt Norrköping.  Just nu utreds olika lägen för den nya vägen och bron över strömmen.
Norrköpings hamn: utbyggnad av Pampushamnen på Händelö i Norrköping med fördubblade kajytor.

Läs mer om Norrköpingsprojekten här

 

LINK√ĖPING:

Folkungavallen: ny del av innerstaden med 900 bostäder och Linköpings nya bad Рsim och mötesplats. Markanvisning påbörjas under 2018.
Ebbepark:
Funktionsblandad stadsdel med 600 bostäder och verksamheter med inriktning mot miljöteknik. Byggstart i augusti 2017, beräknas vara klart under 2023. Sankt Kors är samordnare av projektet.
Berga: förtätning, 500 bostäder ska byggas med fokus på rimliga priser. Markanvisning 2018.
Djurgården: ny stadsdel med 2000 bostäder med fokus Den gröna mellanstaden. Samråd 2018.
Läs mer om Linköpingsprojekten här.