Ett medlemskap i East Sweden Infra Cluster ger exklusiv tillgång till:

• Exklusiv information om projekt Ostlänken – ESIC delger medlemmar exklusiv information om projekt Ostlänken och sammanfattar information från olika aktörer såsom Trafikverket, regeringen och kommunerna längs Ostlänkens-sträckning. ESIC bistår med att bevaka upphandlingarna i projektet och håller medlemmarna uppdaterade gällande tidplaner, kartor med mera. Informationsmöten, workshops och event hålls i ett antal kommuner för att informera, inspirera och måla bilden av framtiden i vår region.

• Marknadsföring – Som medlem finns möjligheten att marknadsföra sig på ESIC.se men också genom att via nätverkets plattform på egenhand arrangera möten, event, workshops och därigenom lyfta fram sitt företag.

• Nätverk och affärsmöjligheter – ESIC arrangerar regelbundna ESIC-möten där företagen  får möjlighet att träffa varandra, relevanta aktörer samt får möjlighet att ställa frågor och diskutera kring olika frågeställningar gällande projektet. Affärsmötena är viktiga för att skapa branschöverskridande samarbeten, etablera nya kontakter och samarbeten samt för få direkt kontakt med aktörer i projektet.

• Extern kompetens och utbyte av erfarenheter – Genom ESIC har klustermedlemmar möjlighet att ta del av extern kompetens. ESIC tar gärna in extern kompetens efter klustermedlemmarnas önskemål.

• Rådgivning  – ESIC kan erbjuda rådgivning på förfrågan inom exempelvis juridiska spörsmål, upphandling etc.

• Utbildningar

Genom att delta i ESICs utbildningsserie har du som klustermedlem chansen att vässa din kunskap och göra bättre affärer med medlemmarna i klustret. ESIC erbjuder i samarbete med Delphi Advokatbyrå skräddarsydda utbildningar specifikt efter företagens behov och önskemål med syfte att förbereda klustret inför byggandet av Ostlänken.

Förslag på ämnesområden som kan erbjudas:

  Entreprenad/upphandling/fastighet

  Samarbetsformer – fördelar och utmaningar

  Digitala tillgångar

  Juridiska frågeställningar

  Finansiering och företagsöverlåtelser

Benchmarking

ESIC kan efter önskemål ordna studieresor och studiebesök till andra infrastrukturprojekt i landet eller utanför. Exempelvis ett besök till ombyggnationen av Linköpings universitetssjukhus, Citytunneln eller erfarenhetsutbyte av Botniabanan. Benchmarking och studieresor sker mot en extra kostnad.

• Marknadsföring mot nationella och internationella infrastrukturaktörer

ESIC kan anordna marknadsföringsaktiviteter av de regionala och lokala företagen gentemot större entreprenörer, t.ex. speed-meeting, eller andra styrda möten och dialogformer. Syftet är att så många av de lokala och regionala företagen uppmärksammas och kontrakteras av större aktörer.