Hur ser ni på vikten av regional utveckling?
Här bör man sätta vår region i perspektivet av en allt mer globaliserad och urbaniserad omvärld.  Europa blir alltmer integrerat och konkurrensen mellan regionerna ökar. I den processen har både det offentliga och det privata ett ansvar för att definiera inriktning och framhålla våra konkurrensfördelar i ett långsiktigt perspektiv. 

Varför engagerar ni er i den regionala utvecklingen?
I fastighetsbranschen gör vi investeringar som återbetalas över 20-30 år, möjligheterna för samhällets långsiktiga tillväxt avgör därför även de investeringar vi gör idag. Fastighetsvärdets utveckling är inte enbart en konsekvens av hur vi utvecklar våra fastigheter utan även hur vår regionala marknad utvecklas och vilka förutsättningar för tillväxt som föreligger.

I det perspektivet är ett samarbete med det offentliga viktigt, särskilt inom områden som mark och stadsutveckling eftersom det påverkar våra möjligheter att skapa miljöer som attraherar människor till regionen. Sedan vill vi självklart som fastigtighetsägare även bidra övergripande till en hållbar och långsiktig samhällsutveckling som skapar välmående städer och samhälle och då ser vi det som naturligt att samarbete med övrigt näringsliv i initiativ som Vision East Sweden. 

I en möjlig ny regionindelning, hur viktar ni en tydlig koppling till stockholmsregionen?
Vi vill vara del av en region som är konkurrenskraftig även i ett framtida Europeiskt perspektiv. Det handlar om en växelverkan där vi behöver Stockholms draglokseffekt och arbetsmarknad men där Stockholm även behöver oss för att bredda och utveckla sitt erbjudande.   Det inkluderar såväl arbets- och näringsliv som möjligheten till attraktiva bo- och levande miljöer.

Jag tror att vi Européer i allt större grad förhåller oss till funktionella regioner snarare än traditionella lanskaps och nationsgränser. Det är också inom den kontexten vi måste förhålla oss i vår relation med Stockholm, vi måste inse sammanhangen och definiera långsiktig utveckling tillsammans med såväl städerna i närregionen. Infrastrukturen med tåg och E4an är en självklar utgångspunkt och gör att stråket upp mot Stockholm redan finns idag men i vårt perspektiv kan även relationerna och bindningen mot tex Jönköping också vara intressant, det handlar om en funktionell helhet.

Vi ser att våra kunder är relativt rörliga redan idag. Högbildad arbetskraft söker sig till städer med ett attraktivt utbud av boende och vilket i sin tur attraherar företag och vice versa. Mår vår region bra och har attraktiva miljöer som kan bebyggas så väljer människor i förlängningen denna plats, motsatt är det viktigt att inse att konkurrensen om tillväxt kommer att öka över tid. Här är det avgörande att kommuner och region vågar satsa. När tex satsningar lyfts fram som Inre Hamnen i Norrköping eller en tydlighet kring en järnvägstunnel i Linköping så satsar även vi från näringslivet.

carl
Carl-Fredrik Grönhagen
Mannersons Fastighets AB