Hur ni ser på framtiden för vår region?
Vår region har allt! Fantastisk natur, lockande turistnäring, ett starkt utbildningsväsende, spännande forskning och en innovativ industri!

Den östsvenska regionen, dvs. Östergötland och östra delen av Södermanland, som utgör tillväxtstråket längs den kommande Ostlänken, har alla förutsättningar att fortsätta sin positiva resa mot framtiden.

Varför engagerar ni er i den regionala utvecklingen?
Vi vill aktivt bidra till att regionen blir just den plattform för både human, kulturell och industriell utveckling som vi ser att den kan bli –  och att den blir det är naturligtvis viktigt för oss som företag. En stark och innovativ region blir intressant för framtidens människor att bo och arbeta i och för företag att förlägga verksamheter i.

Vilka är de viktigaste utvecklingsområden för regionens näringsliv och för er specifikt?

Regionens näringsliv måste fortsätta ligga i frontlinjen tekniskt, jobba med innovationer och aldrig känna sig nöjda. För att klara detta måste det finnas en stark koppling mellan näringsliv och universitet, dels för att säkra kompetensförsörjning och dels för att driva fram nytt tänk.

Marknaden är global, men idéer skapas av människor – och de är regionala.

I en möjlig ny regionindelning, hur viktar ni en tydlig koppling till stockholmsregionen?

Vi interagerar dagligen med olika delar av världen, inom Sveriges gränser är det Stockholm vi främst jobbar med. Vi reser mellan orterna eller kopplar upp oss.

För oss är fungerande och effektiv infrastruktur väsentlig – såväl ur logistik- som tekniksynvinkel – och därför är en region med nära koppling till Stockholmsregionen viktig för oss.

svantestadler
Svante Stadler
Ericsson AB