Ostlänken – ett hållbart samhällsutvecklingsprojekt

Trafikverket låter hållbarhetsfrågorna genomsyra planeringen från vision till byggandet av Ostlänken med fokus på de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och granskar också ingående Ostlänkens omgivningspåverkan vid framtagandet av järnvägsplanerna. Trafikverket arbetar redan nu aktivt för att planera för en energieffektiv och klimatsmart anläggning i bygg- och driftskedet.

Planläggningen och byggandet av Ostlänken sker med stor omsorg om naturmiljön. Vid utformningen av järnvägen kommer arbetet med att minska barriäreffekter för djur och växter, att prioriteras. Utsatta områden kommer att förses med faunapassager, kulvertar och stängsel, anpassat utifrån rådande ekologiska förutsättningar. Även möjligheten att skapa nya naturmiljöer kommer att tas tillvara inom det nya järnvägsområdet. De naturmiljöer som försvinner eller påverkas negativt ersätts om möjligt med likvärdiga miljöer, anpassat till geologiska/ekologiska förutsättningar, för att motverka biotopförlust.

Gällande kulturmiljö anses den vara en av de mest betydande miljöaspekterna att hantera i projekt Ostlänken. Landskapet utmed sträckningen har ett rikt innehåll av varierade kulturmiljöer, såväl höga vetenskapliga värden som bruks- och identitetsskapande värden. Inom korridoren finns flera mycket fornlämningsrika områden som ska passeras vilket innebär att ett omfattande arkeologisk utgrävningsarbete på sikt måste genomföras. Trafikverket arbetar i dialog med länsstyrelserna och kommunerna för att identifiera en god sträckning för järnvägslinjen inom föreslagen korridor och för att utforma järnvägsanläggningen på ett sätt som tar tillvara kulturmiljöns värden.

>> Läs mer på Trafikverkets hemsida