Tillgänglighet

En av de centrala faktorerna för attraktivitet är förstås att det är lätt att ta sig till, från och inom regionen. Därför behövs infrastruktur såsom vägar, järnväg, flyg, sjöfart. I vår region har vi allt detta. Tillgängligheten ökar ännu mer om vi har en utbyggd IT-infrastruktur, så att vi är en uppkopplad region bortom våra administrativa gränser.

Ett antal exempel på vad vi arbetar med inom detta område


Ostlänken (East Sweden Infra Cluster)

Ostlänken är ett eget järnvägsprojekt som ingår som en beslutad del i den gällande nationella infrastrukturplanen mellan 2014 och 2025. I den planen är avsatt medel, 20 mdkr, som delvis täcker Ostlänken-projektet. Prognosen för projektets kostnad är idag 55 mdkr, en siffra som dock är ungefärlig p.g.a. många oklarheter kring sträckning och utformning av projektet och även beroende av banans kapacitetskrav för högre hastigheter.

Det är nu grunden läggs för hur det regionala näringslivet på bästa sätt formerar sig inför bygget av Ostlänken. East Sweden Infra Cluster är ett specialiserat nätverk som ska fungera som informationsnod och samlingspunkt för företag som är intresserade av uppdrag i samband med bygget. Det krävs förberedelser så att man har förmåga både att lämna in anbud, anställa rätt personal och komma med innovativa lösningar i samarbete med andra. På så sätt kan företagen bli attraktiva för entreprenörer och upphandlingsansvariga i olika led.

>> Läs mer om East Sweden Infra Cluster


E22
E22 är södra Sveriges östliga pulsåder och dess funktionssätt påverkar hela kuststräckan mellan Norrköping och Malmö. Särskilt i Söderköping skapas dagligen stora köer till följd  av den nuvarande dragningen genom staden. Detta hämmar tillväxtchanserna för näringslivet där och längs hela kusten. Därför är det mycket viktigt att en nya dragning förbi Söderköping snarast kommer till stånd samt att E22 länkas ihop med E4:an på ett effektivt genom den så kallade Johannisborgsförbindelsen som ska byggas i Norrköping. Det är därför glädjande att Trafikverket i sitt förslag till nationell plan för infrastrukturen 2018-2029, har valt att prioritera E22-projektet.

V.50/51 och v. 55/56
Vi arbetar för att förbättra standard och framkomlighet på de öst-västliga lederna i vår region. Det handlar om vikten att säkra tillgänglighet till våra logistiknoder Norrköping och Mjölby, att koppla ihop regionen med stambana, Europavägar så att flöden kan främjas mellan alla våra större mellansvenska städer såsom Norrköping/Linköping – Örebro, Nyköping- Eskilstuna – Västerås. Vi gör det genom dialog med beslutsfattare, politiker och myndighetsföreträdare inom området såsom kommunalråd, Trafikverket och regionförbund.


Regionalt flyg
Ett relevant och stabilt utbud av regionalt flyg stärker denna regions position gentemot andra regioner och är av avgörande vikt för det östsvenska näringslivet. Med tre flygplatser, alla med olika profil, kan detta tillgodoses. För att klara den framtida konkurrensen inom flyget driver vi på för ett mer strategiskt samarbete flygplatserna emellan.

För mer information

Anna Lövheim

Näringspolitisk Chef

Tel: 011-285037

För mer information

Anna Lövheim

Näringspolitisk Chef

Tel: 011-285037