Om Ostlänken

Ostlänken planeras som en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en sträcka på drygt 15 mil. Stationer för av- och påstigning planeras på sex platser: Södertälje, Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping och Linköping. Den fullt utbyggda höghastighetsjärnvägen kommer att byggas från Stockholm via Jönköping till Göteborg (den s.k. Götalandsbanan) och från Stockholm till Malmö/Köpenhamn (den s.k. Europabanan) för att knyta de tre storstäderna närmare varandra. Ostlänken planeras för persontåg i upp till 320 kilometer i timmen.

Projekt Ostlänken tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Genom en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg kan framtidens behov tillgodoses. Ostlänken möjliggör hållbara transporter då transporter kan flyttas till järnväg från transportslag med större utsläpp för miljön, andelen godstransporter på befintlig järnväg kan utökas och regionerna ges chansen att växa. När de snabba persontågen flyttas till Ostlänken blir det mer plats för godståg på Södra och Västra stambanan, där persontågen går idag. Ostlänken innebär nära en fördubbling av antalet järnvägsspår mellan Mälardalen och Östergötland vilket innebär förbättrade möjligheter till omledning av tågtrafiken så att järnvägssystemet blir mindre sårbart för störningar. Med Ostlänken på plats möjliggörs att resa snabbare, säkrare och smidigare.

Snabbfakta Ostlänken

– Sveriges och nordens första höghastighetsjärnväg
– Tågtrafik upp till 320 km/h
– Trafik mellan Järna och Linköping
– Stationer i Linköping, Norrköping, Nyköping, Skavsta och Trosa
– Byggstart 2017 Kardonbanan
– Byggstart Ostlänken 2019/2020
– 154 km, dubbla spår, 30 tunnlar, 200 broar
– Beräknad kostnad Ostlänken – ca 55 miljarder kronor
– Kräver 25 000 årsarbeten* fram till 2028
– År 2028 – tågen börjar rulla

Fakta Ostlänken

– Ostlänken är ett eget järnvägsprojekt som ingår som en beslutad del i den gällande nationella infrastrukturplanen mellan 2014 och 2025. I den planen är avsatt medel, 20 mdkr, som delvis täcker Ostlänken-projektet. Prognosen för projektets kostnad är idag 55 mdkr, en siffra som dock är ungefärlig p.g.a. många oklarheter kring sträckning och utformning av projektet och även beroende av banans kapacitetskrav för högre hastigheter.

– Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att senast den 31 maj 2016 redovisa ett förtydligat kostnadsförslag för projektet, med syfte att väsentligt sänka kostnadsbilden.

– Under hösten 2016 kommer regeringen att fatta beslut om en ny nationell plan för tiden 2018-2029. Regeringen kommer samtidigt fatta beslut om en ny infrastrukturproposition. I dessa dokument förväntas finansieringen av Ostlänken-projektet ingå

– Parallellt med Trafikverkets arbete för att utreda sträckning och budgetering av projekt Ostlänken har regeringen utsett två förhandlare för att hitta kommunal och regional medfinansiering av projektet, den s.k. Sverigeförhandlingen

– Den 17 maj enades Sverigeförhandlingen med alla kommuner längs med Ostlänkens sträckning, d.v.s. Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping, om kommunernas åtagande när Ostlänken ska genomföras

– Följande gäller enligt överenskommelsen:

Södertälje
– Bygga 15 300 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 47,5 mkr
– Förskottera med 93,2 mkr

Trosa
– Bygga 1700 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 47,5 mkr
– Förskottera med 12 mkr

Nyköping
– Bygga 7400 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 84 mkr
– Förskottera med 54 mkr

Norrköping
– Bygga 15 300 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 173 mkr
– Förskottera med 152,8 mkr

Linköping
– Bygga 15 300 nya bostäder 2016-2035
– Medfinansiera med 173 mkr
– Förskottera med 136,7 mkr

– Byggstart för Ostlänken gäller som planerat och kommer att ske successivt genom bygge av den s.k. Kardonbanan i Norrköpings kommun hösten 2017

– Byggstart för själva länken (d.v.s. rälsen som kallas Ostlänken) förväntas ske 2019-2020.