Hur ser kommunerna på byggandet av Ostlänken och vad innebär etablerandet av Ostlänken för kommunerna? För mer information se respektive hemsida.

Trosa kommun

Trosa kommun är mycket positiv till och deltar med stort intresse i Trafikverkets fortsatta arbete med att förverkliga Ostlänken. Ostlänken ger nya förutsättningar för miljövänligt resande och stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft genom restidsvinster, tätare trafik, ökad tillförlitlighet och genom att nya resmål kan nås inom bekvämt pendlingsavstånd.  Arbetsmarknaden kommer att vidgas ytterligare och företagen får ännu bättre möjligheter att klara sin arbetskraftsförsörjning. Kommunen strävar efter att vara framsynt och planerar för ett modernt  resecentrum samtidigt som åtgärder idag genomförs för att öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet. På så vis minskar bilåkandet och kommunen banar väg för Ostlänken. Ostlänken har en central roll att fylla för Trosa kommun genom att den ytterligare stärker kommunens attraktivitet för boende och företagande.

>> Läs mer Trosa kommun

Nyköpings kommun

Ostlänken kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och minska restiden från Nyköping till Stockholm och Östergötland – men framför allt kommer Ostlänken att generera tillväxt för hela regionen. Ostlänken är ett viktigt samhällsbyggnadsprojekt genom att den stärker Nyköping kommuns attraktivitet för bostäder och företagande. Det bedöms medföra ökad befolkning och bostadsbyggande kommer att öka. Ökad tillgänglighet till Stockholmsregionen och Östergötland innebär att Nyköping blir mer attraktivt för företag och nya invånare samt att arbetsmarknadsregionen vidgas ytterligare. För att möta utmaningen har Nyköping pekat ut järnvägen som strategisk viktig i gällande översiktsplan men arbetar även med en fördjupad översiktsplan för staden för att kunna fortsätta växa. Ostlänken kommer även att förbinda Sveriges tredje största flygplats med Stockholm och Arlanda och skapa potential för fler resenärer och företag på Skavsta flygplats.

>> Läs mer på Nyköpings kommun

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun och Trafikverket är överens om att förutom ny järnväg för höghastighet och anläggningar i dess direkta anslutning, såsom resecentrum, behöver det vidtas ett antal åtgärder för att de positiva effekterna av Ostlänken verkligen ska uppstå. Byggstart av Ostlänken kan ske 2017 men en förutsättning för att det ska vara möjligt är att de åtgärder som behöver genomföras planeras gemensamt och i ett högt tempo av Trafikverket och Norrköpings kommun. För att tydliggöra ansvarsfördelning och peka ut gemensamma ambitioner har dessa åtgärder samlats i en avsiktsförklaring. Fokus i avsiktsförklaringen ligger på godsjärnvägsåtgärder då dessa är mycket beroende av varandra och behöver genomföras tidigt i processen. Men även vägåtgärder som krävs för att avlasta innerstaden finns med. Åtgärderna i avsiktsförklaringen syftar bland annat till att avlasta innerstaden vad gäller bulle, luftföroreningar och risker både för lokal trafik och långväga trafik.

Avsiktsförklaringen avser objekten:

  • Ny godsbangård
  • Järnvägsanslutning till kombiterminalen på Händelö
  • NV godsspåret
  • Industrispårssystemet
  • Bristande väganslutning mellan E4, E22 och hamnen i Norrköping

För Norrköping innebär byggandet av Ostlänken att man kommer att kunna resa till Stockholm på cirka 50 minuter och till Linköping på 15 minuter. Genom Norrköping kommer järnvägen att gå genom en lång tunnel under stadens västra delar från Norr Tull till Klinga, strax söder om Norrköping.

>> Läs mer på Norrköpings kommun

>> Läs mer på Next: Norrköping

Linköpings kommun

Bygget av Ostlänken är Linköpings kommuns förstahandsprioritering när det gäller infrastruktur och är en viktig förutsättning för flera andra ambitioner och utvecklingsprojekt som planeras just nu i Linköping. Linköpings kommun arbetar för att få kortare restider till stockholmsområdet, att utveckla en fjärde storstadsregion tillsammans med Norrköping och att bidra till regional utveckling och en bättre miljö genom att verka för ett ökat kollektivtrafikresande. Flera viktiga planer, till exempel Översiktsplan för Staden Linköping, bygger också på att Götalandsbanan genomförs.

Linköpings kommun har startat ett projekt som heter C Linköping för att hålla samman händelserna kopplat till att Ostlänken byggs genom Linköping. Projektet syftar till att samordna de stadsutvecklingsinsatser som är kopplat till att höghastighetsjärnvägen byggs. C Linköping har som mål att utveckla, förstora och förstärka centrala Linköping samt stärka regionens och kommunens attraktivitet för människor och företag. Det ska ske genom att projektet planerar, samordnar och möjliggör:

-innerstadens kliv över ån

-den nya stadsdelen Stångebro

-en ny centralstation

-utvecklingen av Stångån och miljön runt omkring

>> Läs mer på Linköpings kommun

>> Läs mer på C Linköping