Restid och trafikering
Restidsmålen är 2h Stockholm – Göteborg, samt 2.5 timmar Stockholm – Malmö. Ostlänken planeras för persontåg i upp till 320 kilometer i timmen.

orter_tag

 

 

Resecentra
Ostlänken viker av från stambanan i Gerstaberg strax norr om Järna.

Vagnhärad – I Vagnhärad planeras ett nytt resecentrum strax norr om tätortsbebyggelsen med två perronger på sidospår på ömse sidor om huvudbanan. Samhället planeras att byggas ut norrut mot banan.

Nyköping/Skavsta – I Nyköping delas Ostlänken i två grenar, här planeras två nya resecentrum, dels vid Skavsta flygplats och dels i centrala Nyköping strax intill dagens station vilken ansluts till Ostlänken via en bibana. I Skavsta handlar det om ett resecentrum med effektiv omstigning mellan tåg- och flygresande med snabb förflyttning till terminalen.

Norrköping – I Norrköping planeras banan i en genare sträckning än dagens järnväg och resecentrum planeras i nytt läge.

Linköping – I Linköping planeras ett nytt resecentrum. Passagen av centrala Linköping ingår i Sverigeförhandlingen och ingår för närvarande inte i arbetet med tillåtlighet eftersom det pågår diskussioner om alternativa lösningar.