Tidsplan och planeringsprocess

Trafikverkets planering innebär att man börjar med förberedande arbeten under 2017 inom det som är järnvägsmark idag. Exempel på sådana förberedande arbeten är nybyggnad av godsspår och flytt av godsbangården i Norrköping. För att nya sträckor av järnvägen ska kunna byggas, måste det finnas fastställda järnvägsplaner. Därför räknar Trafikverket med att de första arbetena med den egentliga Ostlänken kan starta med skogsröjning med mera under hösten 2019. Då kan byggstart för nya sträckor ske under 2020.

tidsplan_tag_2

 

√Ėversikt av planeringsprocessen

Ett järnvägsbygge består av många förändringar för människor och miljö. Många intressen ska vägas samman, många olika aktörer ska komma till tals och en mängd olika områden såsom till exempel geografiska förutsättningar, friluftsliv, boendemiljöer, klimatpåverkan samt värdefulla natur- och kulturmiljöer ska ses över innan en järnväg kan byggas. Nedan finns en översikt av hur planeringsprocessen av Ostlänken ser ut i stora drag.

Steg i processen –¬†1. F√∂rstudie¬†
Inneh√•ll i stort –¬†Dagens brister och problem, f√∂ruts√§ttningar som ska beaktas, t√§nkbara l√∂sningar.
Redovisning av konsekvenser –¬†Beskrivning av l√∂sningarnas f√∂rmodade milj√∂p√•verkan.
Leder till –¬†Beslut om att forts√§tta eller avbryta processen.

Steg i processen –¬†2. J√§rnv√§gsutredning¬†
Inneh√•ll i stort –¬†Kvarvarande alternativ analyseras, j√§mf√∂rs och utv√§rderas.
Redovisning av konsekvenser –¬†Milj√∂konsekvensbeskrivning ska godk√§nnas av L√§nsstyrelsen.
Leder till –¬†Val av alternativ.

Steg i processen –¬†3. Regeringspr√∂vning¬†
Inneh√•ll i stort –¬†Regeringen pr√∂var om projektet √§r till√•tet enligt Milj√∂balken.
Leder till –¬†Fortsatt eller avbruten process.

Steg i processen –¬†4. J√§rnv√§gsplan
Inneh√•ll i stort –¬†Slutlig str√§ckning och utformning samt vilken mark och vilka fastigheter som ber√∂rs.
Redovisning av konsekvenser –¬†Milj√∂konsekvensbeskrivning ska godk√§nnas av L√§nsstyrelsen.
Leder till –¬†Fastst√§llelse av j√§rnv√§gsplanen ger Trafikverket r√§tt att bland annat l√∂sa in mark.

Steg i processen –¬†5. Bygghandling¬†
Inneh√•ll i stort –¬†Detaljerade ritningar och beskrivningar.