Trafikverkets planering innebär att man börjar med förberedande arbeten under 2017 inom det som är järnvägsmark idag. Exempel på sådana förberedande arbeten är nybyggnad av godsspår och flytt av godsbangården i Norrköping. För att nya sträckor av järnvägen ska kunna byggas, måste det finnas fastställda järnvägsplaner. Därför räknar Trafikverket med att de första arbetena med den egentliga Ostlänken kan starta med skogsröjning med mera under hösten 2019. Då kan byggstart för nya sträckor ske under 2020.

tidsplan_tag_2

 

Översikt av planeringsprocessen

Ett järnvägsbygge består av många förändringar för människor och miljö. Många intressen ska vägas samman, många olika aktörer ska komma till tals och en mängd olika områden såsom till exempel geografiska förutsättningar, friluftsliv, boendemiljöer, klimatpåverkan samt värdefulla natur- och kulturmiljöer ska ses över innan en järnväg kan byggas. Nedan finns en översikt av hur planeringsprocessen av Ostlänken ser ut i stora drag.

Steg i processen – 1. Förstudie 
Innehåll i stort – Dagens brister och problem, förutsättningar som ska beaktas, tänkbara lösningar.
Redovisning av konsekvenser – Beskrivning av lösningarnas förmodade miljöpåverkan.
Leder till – Beslut om att fortsätta eller avbryta processen.

Steg i processen – 2. Järnvägsutredning 
Innehåll i stort – Kvarvarande alternativ analyseras, jämförs och utvärderas.
Redovisning av konsekvenser – Miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av Länsstyrelsen.
Leder till – Val av alternativ.

Steg i processen – 3. Regeringsprövning 
Innehåll i stort – Regeringen prövar om projektet är tillåtet enligt Miljöbalken.
Leder till – Fortsatt eller avbruten process.

Steg i processen – 4. Järnvägsplan
Innehåll i stort – Slutlig sträckning och utformning samt vilken mark och vilka fastigheter som berörs.
Redovisning av konsekvenser – Miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av Länsstyrelsen.
Leder till – Fastställelse av järnvägsplanen ger Trafikverket rätt att bland annat lösa in mark.

Steg i processen – 5. Bygghandling 
Innehåll i stort – Detaljerade ritningar och beskrivningar.