En riktig valårsbudget!

Sep 21, 2017

Kommentar med anledning av regeringens budgetproposition för 2018 

Regeringens förslag till budget, såhär ett år före allmänna val, innehåller stora satsningar som sammantaget kräver hela 40 miljarder kronor i utrymme av statens finanser. Ytterligare 40 miljarder kronor avsätts för finansiellt sparande.

Sveriges ekonomi går stark med en förväntad tillväxt om 3,1 procent för 2017. Samtidigt brottas landet med påtagliga utmaningar när det gäller en stor grupp av framförallt utrikes födda som inte når in på arbetsmarknaden och med segregerade miljöer i allt fler städer.

I regeringens budget är det positivt att se satsningar som handlar om fler vägar för att kunna ta jobb, såsom utbyggd vuxenutbildning och yrkesutbildning. Det är också positivt att skolorna tillskjuts medel, som framförallt ska gå till skolor i områden med sociala utmaningar. Ungdomar som slutför sina utbildningar och vuxna som vidareutbildar sig är en framtida tillgång för samhället och dess arbetsgivare.

Samtidigt är det problematiskt att en så stor andel av satsningarna i budgetförslaget ligger på höjda bidrag – barnbidrag, bostadstillägg, höjt tak i sjukförsäkringen bland andra. Den grupp som idag står utanför arbetsmarknaden hade istället behövt reformer som gjorde det lättare och billigare att komma in på den, t.ex. sänkt skatt på arbete och sänkta arbetsgivaravgifter. Det föreslås sänkt inkomstskatt, men då för den grupp som inte arbetar, för pensionärerna. Lägg därtill att det saknas tydliga reformer för att stimulera eget företagande men istället föreslås ökade kostnader såsom flygskatt och sänkta reseavdrag. Det försvårar företagande, den sektor som borgar för tillväxt och framväxt av fler jobb. Detta är problematiskt.

Sammantaget skapar budgetförslaget en mängd löften som innebär utgifter för staten, men skapar trots det inte förutsättningar att komma tillrätta med våra stora strukturella utmaningar – att få fler i arbete och färre i utanförskap. Istället lär notan hamna på dem som driver företag och dem som redan arbetar. En valårsbudget utgör inget undantag härvidlag!

 

Anna Lövheim

Näringspolitisk chef

Östsvenska Handelskammaren

Dela