I Ostlänkens spår följer en omfattande stadsutveckling. Här hittar du en kort översikt för några av byggprojekten i respektive Ostlänkenkommun:

SÖDERTÄLJE:
Södertälje C: Spåren ska byggas om, det stora spårarbetet kommer att pågå mellan maj till och med augusti 2018.  Stockholms Läns Landsting, Jernhusen och Tornstaden är fortfarande i idé- och planeringsstadiet för nytt stationshus, bostäder, kommersiell verksamhet och parkering i området.
Mälarprojektet – ombyggnad av Södertälje kanal och sluss: beräknas vara klar i slutet av 2019.
Landsortsfarleden: Sjöfartsverket ska öka säkerheten och tillgängligheten i farleden från Landsort till Södertälje.  Enbart farledsutredningen beräknas ta cirka två år. Genomförandet är beroende av klartecken från regeringens tillåtlighetsprövning, beslut om tillstånd för vattenverksamhet i mark- och miljödomstolen samt beslut om finansiering inom ramen för den nationella infrastrukturplanen. Arbetet i sig väntas ta cirka ett år beroende på villkoren för genomförandet.

Läs mer om Södertäljeprojekten här:

TROSA:
Infart Västra Trosa: ett vägprojekt som möjliggör bostadsbyggande omedelbart väster om Trosa och som avlastar gator i centrala Trosa. Trolig byggstart 2019.
Byggprojekt i centrala Trosa: sammanlagt omkring 500 bostäder. Under 2017 påbörjades två delprojekt med totalt 120 bostäder.
Område för verksamheter: planerad utbyggnad 2020/2021
Vagnhärad, Väsby: byggnation av cirka 120 bostäder med start 2018/2019.
Vagnhärad, Mölnaängen: byggnation av omkring 100 bostäder. Byggstart 2018/2019

Läs mer om Trosaprojekten här

NYKÖPING:
Påljungshage etapp 2: beredning av tomter till företag som vill etablera sig nära Nyköping.
Förberedande markarbeten pågår 2018.
Området Förrådet: omvandlas till ett område med bostäder och kontor. Förberedelser och byggnation pågår 2018.
Kvarteret Åkroken: ett nytt torg, större grönytor, bostäder och parkeringsgarage kommer att knyta ihop stadskärnan utmed Nyköpingsån.
Tessinområdet: i stadsdelen Fågelbo planerar kommunen upp till 600 nya bostäder samt plats för skola/förskola och matbutik. Markanvisning för etapp 1 sker årsskiftet 2018/2019.

Läs mer om Nyköpingsprojekten här

NORRKÖPING:
Inre hamnen: en ny stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål.
Byggnationen sker etappvis och rymmer ca 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Den första utbyggnadsetappen omfattar omkring 900 bostäder med en mix av hyresrätter och bostadsrätter. Detaljplanen antas under våren 2018.
Butängen: omvandlas från handel och småindustri till en levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Här skapas plats för minst 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser. Här kommer också det nya Resecentrum att ligga. Planprogram pågår 2018.
Johannisborg och Johannisborgsförbindelsen: Johannisborg utvecklas till parkområde med natur och rekreation.
För att avlasta innerstaden från trafik planeras en ny väg att byggas. Leden blir en del av en tänkt ringled runt Norrköping.  2018 utreds olika lägen för den nya vägen och bron över strömmen.
Norrköpings hamn: utbyggnad av Pampushamnen på Händelö i Norrköping med fördubblade kajytor. Under 2018 tas förfrågningsunderlag fram för utbyggnad Pampusterminalen och entreprenadarbeten påbörjas.
Läs mer om Norrköpingsprojekten här

LINKÖPING:
Folkungavallen: ny del av innerstaden med 900 bostäder och Linköpings nya bad – sim och mötesplats. Markanvisning påbörjas under 2018.
Ebbepark:
Funktionsblandad stadsdel med 600 bostäder och verksamheter med inriktning mot miljöteknik. Byggstart i augusti 2017, beräknas vara klart under 2023. Sankt Kors är samordnare av projektet.
Berga: förtätning, 500 bostäder ska byggas med fokus på rimliga priser. Markanvisning 2018.
Djurgården: ny stadsdel med 2000 bostäder med fokus Den gröna mellanstaden. Samråd 2018.
Läs mer om Linköpingsprojekten här.