Fler ska bidra!

vässa utbildningssystemet och få fler som jobbar i vår region

 

I tillväxtstråket East Sweden finns ett pärlband av städer med ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt och stor framtidstro! Näringslivet är starkt och antalet lediga jobb är fler än någonsin, över 10 000 platser. Mer kommer, enbart Ostlänken innebär en gigantisk kompetensutmaning. Trots högkonjunkturen brottas vi med hög arbetslöshet och mismatch på arbetsmarknaden, då många har fel eller har för låg utbildning.

Med århundradets tillväxtchans Ostlänken runt kröken behövs krafttag.  Vi tror att Östergötland och Sörmland behöver lyckas med två saker. VI behöver arbeta målmedvetet och effektivt för att få dem som står utanför arbetsmarknaden, att komma in på arbetsmarknaden. Tydligare krav på svenskastudier samt flexibla och individanpassade sätt att kombinera studier med praktik eller arbete är därutöver en avgörande faktor för att fler i gruppen utrikesfödda ska kunna hitta anställning på den östsvenska arbetsmarknaden.

VI behöver också öka vår regions attraktionskraft för personer i flyttbenägen och arbetsför ålder, enligt forskarna i åldersspannet 18-35 år. År 2016 slog Östergötland rekord och ökade sin befolkning med 1,4 %, i Sörmland ökade den med 1,5%.  Det är förvisso i nivå med riksgenomsnittet men om vi ska konkurrera med övriga svenska och nordiska storstadsområden, behöver vi växa ännu snabbare.

Handelskammarens senaste medlemsenkät visar att 8 av 10 företag behöver anställa men att 3 av 4 har svårt att hitta rätt kompetens. Nära hälften anser att det blivit ännu svårare att hitta rätt kompetens bara det senaste året. Det saknas ofta kandidater helt, eller så saknar de kandidater man hittar rätt utbildning eller erfarenhet.

För att möta framtiden tror vi på full samordning över kommun- och länsgränser i tillväxtstråket. Alla kan inte erbjuda allt, vi behöver effektivisera för att erbjuda bredast möjliga utbud av för arbetsmarknaden relevanta utbildningar. Erbjud i första hand utbildningar som ger goda chanser till jobb.

       Vi föreslår
Optimera utbildningssystemet
• Öppna upp för ett fullskaligt samarbete vad gäller utbildningsfrågor över kommun och länsgränser i tillväxtstråket East Sweden
• Gör det möjligt att flytta med ”skolpengen” över administrativa gränser längs hela tillväxtstråket East Sweden
• Våga sätta tydliga golv och tak för antalet utbildningsplatser för att undvika att personer utbildar sig till arbetslöshet
• Starta eller attrahera fler profilskolor med exempelvis internationell profil, språk, matematik och digitalisering
• Gör företagande, entreprenörskap och innovation till ett obligatoriskt moment även i grundskola och förskola
• Låt studie- och yrkesvägledare ge råd till våra ungdomar och inte bara informera
• Inför en ny yrkeskategori på plats i skolan, en jobbkonsult med bred förankring i arbetslivet och med uppgift att matcha elever till jobb
• Skapa Sveriges mest spektakulära arbetsmarknadsmässa – ”East Sweden Global Future Talent”
• Höj anslagen till yrkeshögskolan och skala upp YH-platserna, statistik visar att mer än 9 av 10 går direkt ut i jobb efter avslutad utbildningSe till att utrikesfödda kommer i arbete
• Skapa ett nationellt system för validering i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och branscherna
• Inför obligatoriska svenskastudier för alla, men med flexibilitet så att studierna kan kombineras med språkinlärning genom jobb eller praktik.
Det är på arbetet den riktiga språkliga och kulturella integrationen börjar.


<< Tillbaka