Östsvenska Handelskammaren

Guide till stödpaketen

Regeringen har tagit fram fyra stödpaket till företag för att minska de ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset. Nedan redogör vi kort för de fyra olika paketen och vad de innebär:

Regeringen har tagit fram fyra stödpaket till företag för att minska de ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset. Den 2 april kom dessutom regeringen med ett paket riktat mot kommuner och regioner. Nedan redogör vi kort för de fyra olika paketen och vad de innebär: (uppdaterad 3 april).

Första paketet

Regeringen presenterade den 16 mars ett stödpaket innehållande 4 olika områden:

1. Korttidsarbete införs (tidigare nämnt korttidspermittering)
Detta förslag innebär att arbetsgivaren kan sänka sina lönekostnader till cirka hälften medan arbetstagaren får 90% av lönen.  Som arbetsgivare kan du korttidspermittera en medarbetare med 20%, 40% eller 60%. Det börjar gälla från den 7 april, men kan också betalas ut retroaktivt från den 16 mars.
Läs mer här >>

2. Staten tar över sjuklöneansvaret
Staten tar över hela kostnaden för sjuklönekostnader under april och maj. Detta gäller även egenföretagare som ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning.
Hanteras av försäkringskassan >>

3. Karensdagen tas bort
Karensavdraget tas bort och staten betalar sjukpenning redan från första dagen.
Hanteras av försäkringskassan >>

4. Uppskjutning av skatter
Företag kan få uppskov med betalning av arbetsgivaravgifter, skatt på lön och moms. Börjar gälla från 7 april men man användas retroaktivt från 1 januari vilket innebär att företag kan få tillbaka redan inbetalda skatter.
Läs mer på skatteverket >>

Andra paketet

Regeringen presenterade den 20 mars ett andra stödpaket genom EKN, SEK och Almi. Paketet består av tre delar.

1. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. Idag utnyttjas ungefär 250 miljarder vilket innebär att det nu finns ytterligare 250 miljarder.

2. Svensk Exportkredits (SEK) låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretag. Detta innebär ytterligare förutsättningar för att möta exportindustrins ökade efterfrågan på kommersiella krediter.

3. Almi företagspartner får tre miljarder för att kunna öka sin utlåning till små och medelstora företag. Almis nuvarande utlåningskapacitet är begränsad, därav behövs detta tillskott. Små och medelstora företag i Sverige kan ansöka om lånen och det finns inga begränsningar avseende bransch eller region.

Läs mer om vad regeringens andra paket innebär här

Tredje paketet

Den 25 mars presenterade regeringen sitt tredje stödpaket till företag med inriktning mot småföretag. Paketet består av fyra delar.

1. Statlig företagsakut
För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.
Läs mer på Regeringes hemsida >>

2. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.
Läs mer på Regeringens hemsida >>

3. Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  

Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. För detta avsätts 5 miljarder kronor.
Läs mer på Regeringens hemsida >>

4. Åtgärder riktade mot mindre företag
Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj.
Läs mer på Regeringens hemsida >>

Fjärde paketet

Ett fjärde paket presenterades den 30 mars och handlar primärt om insatser för arbetsmarknaden. Paketet innefattar fem punkter, bland annat sänkta krav för att få a-kassa, tillskott till arbetsförmedlingen och satsningar på utbildningar.

1. Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring
Kraven på vem som kan få a-kassa föreslås tillfälligt sänkas både vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa. Samtidigt föreslås att såväl taket som grundbeloppet i a-kassan höjs tillfälligt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för den som blivit arbetslös. De sex karensdagarna föreslås också slopas tillfälligt samtidigt som a-kassorna tillförs medel för sin handläggning.

2. Mer aktiv arbetsmarknadspolitik
För att bättre möta en utveckling där fler bedöms bli arbetslösa föreslås ökade medel till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program. Perioden som en person kan ha en extratjänst, ett nystartsjobb eller ett introduktionsjobb föreslås förlängas med ytterligare ett år, för de som redan har det. Maxtiden för stöd till start av näringsverksamhet föreslås också förlängas från sex till tolv månader. Dessutom föreslås bidrag till kommuner för fler sommarjobb till ungdomar samt medel för gröna jobb för att möjliggöra subventionerad anställning inom främst natur- och skogsvård.

3. Fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor
För att öka möjligheterna att studera på universitet och högskola föreslås antalet platser utökas. Dels föreslås en allmän utbyggnad av antalet platser, dels föreslås fler utbildningsplatser på sommarkurser samt basår för att bland annat arbetslösa ska ha möjlighet att läsa in behörighet för att vidareutbilda sig till exempelvis vårdyrken. Dessutom föreslås ökade medel för att stärka kapaciteten och utveckla arbetet med distansundervisning vid universitet och högskolor. Medel tillförs också till nätbaserad utbildning, så kallad mooc (massive open online courses), som är avgiftsfri och öppen för allmänheten. Den som varslas kan genom dessa kurser snabbt påbörja kunskapsinhämtning. För att kompensera för ökad arbetsbelastning föreslås också ökade medel till Universitets- och högskolerådet samt CSN. 

4. Fler möjligheter till yrkesutbildning i hela landet
I ett läge när arbetslösheten bedöms öka kommer det att behövas bättre möjligheter att vidareutbilda sig i hela landet. Medlen till regionalt yrkesvux föreslås öka samtidigt som tillskottet möjliggör en full statlig finansiering av utbildningen. Yrkeshögskolan föreslås förstärkas med nya platser, korta kurser och kurspaket samt olika försöksverksamheter för att fler ska kunna ta examen. Folkhögskolan föreslås byggas ut med full finansiering av staten. Dessutom föreslås förbättrade möjligheter att studera på distans, dels genom att ytterligare stöd till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan vad gäller distanspedagogik, dels genom att göra fler distanskurser från studieförbunden tillgängliga.

5. Slopat fribelopp i studiemedlen
För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården utan att studiemedlet minskas föreslås att fribeloppet för alla som får studiemedel tillfälligt slopas under 2020.

Det offentliga paketet

Den 2 april kom regeringen med ytterligare ett paket om 22 miljarder riktat mot kommuner och regioner. Det är upp till varje kommun och region att använda pengarna fritt.

Läs mer här >>

Relaterade #Nyheter

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Denna gång sätter vi fokus på framtiden...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Fullsatt Spaning på Kammaren

Nyheter

Fredagsfirande medlemmar fyllde Kammarforum i Norrköping när producenten och programledaren Henrik Johnsson, regionchefen för Svenskt Näringsliv Södermanland Sofia Sjöström samt...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.