Checklista för jämställd sponsring
– East Sweden-modellen

Jämställdhet och mångfald utgör vitala delar av en hållbar samhällsutveckling. Som ett led i att främja regionens gemensamma arbete inom området, har en checklista tagits fram som sammanfattar riktlinjer och rekommendationer kring fokusområdet jämställd sponsring. Checklistan kan användas av såväl medlemsföretag och organisationer inom East Sweden och syftar till att säkerställa långsiktiga samarbeten med fokus på likabehandling och jämställda förutsättningar. Checklistan relaterar i första hand till verksamheter inom idrott, kultur och fritid.

Jämställd sponsring inom East Sweden innebär:

Framtagande av en värdegrund
Att verksamheten utvecklat en värdegrund som beskriver hur man ser på likabehandling, diskriminering, beteende, jargong, etc.

Aktivt arbete för lika villkor
Att verksamheten i högsta möjliga utsträckning säkerställer jämställda förutsättningar oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, etc. Exempelområden:

  • Utrustning
  • Ersättningar (ex ledare)
  • Träningsanpassning utifrån fysiska och mentala förutsättningar
  • Transporter (ex möjligheter att ta sig till träning/aktivitet)
  • Lokaler (ex planer, lokaler och omklädningsrum)
  • Träningstider/aktivitetstider
  • Ambitionsnivå och målbilder


Aktivt coachnings- och utbildningsarbete

Att verksamheten främjar utveckling av ledare och funktionärer, ex genom utbildningar, mentorskap, vägledning, genomgång av policys och riktlinjer, coachning, etc.

Jämställd och diversifierad styrelse och ledaruppsättning
Att verksamheten i högsta möjliga utsträckning verkar för en jämn fördelning av såväl kön och etnicitet i både styrelse och ledaruppsättning.

Aktivt arbete för en verksamhetsmiljö fri från fördomar och jargong
Att verksamheten aktivt arbetar för att skapa en miljö, både vid och utanför anläggningen, fri från jargong kopplat till fördomar kring kön, etnicitet, religion, etc. Detta innefattar såväl ledare och aktiva som ex föräldrar.

Uppmuntran och exponering oberoende av bakgrund
Att verksamheten lyfter fram ledare och aktiva oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, etc, både internt (ex utmärkelser) och externt (ex media).

Handlingsplaner vid speciella omständigheter
Att verksamheten aktivt arbetar för att ta fram handlingsplaner i fall där ovan punkter inte efterföljs.

Vid frågor rörande East Sweden-modellen för jämställd sponsring, vänligen kontakta Johanna Palmér.

Står du som företag och organisation bakom detta? Skriv under nedan.