Vår region består av Östergötland, Sörmland och Gotland.  År 2017 var tillväxttakten (median) 7,7% i Östergötland, 7,3% i Sörmland och 6,2% på Gotland. Det är bra men betydligt lägre än Stockholms 9,8%.  En region där det är lätt att starta, driva och utveckla företag och dit investerare, företagare, studenter, besökare och nya invånare lockas, blir en mer attraktiv region. Ökad attraktivitet ökar förutsättningarna för tillväxt och utveckling, såsom jämförelsen med Stockholm visar. Den östsvenska regionen, med stråket från Linköping upp till Stockholm som en central pulsåder, har stor potential att bli en av Sveriges mest attraktiva tillväxtregioner. Tack vare sitt strategiska geografiska läge, sin bredd inom näringsliv, sin spets inom forskning och därtill unika miljöer som möjliggör ett liv i balans är det möjligt för East Sweden att uppnå internationell lyskraft. Det arbetar vi för!

Ett antal exempel på vad vi arbetar med inom detta område

Vision East Sweden
Ett tjugotal stora företag i Östergötland och Sörmland utgör tillsammans med Handelskammaren Vision East Sweden – en tillväxtinriktad framtidssatsning där regionens tyngsta och mest engagerade företag gått samman. Gruppen vill kraftsamla för att bli en positiv med- och motpart till det offentliga i frågor om regionens framtid, hur vi ska marknadsföra oss och hur vi ska bli än mer attraktiva för företag, investerare, besökare och inflyttare.

>> Läs mer här

Näringslivsklimat
Näringslivet har fundamental betydelse för utveckling och tillväxt i regionen, detta borde vara självklart för alla politiker och tjänstemän. En bejakande attityd och god service samt minskat regelkrångel och sunda villkor i offentlig upphandling är centrala delar i ett gott näringslivsklimat.

Bo
Det råder bostadsbrist i  alla nio Sörmlands och 11 av 13 östgötska kommuner (enligt Boverket Bostadsmarknadsenkät 2017, anger enbart Kinda och Valdemarsvik en bostadsmarknad i balans).  Detta försvårar för människor att etablera sig i regionen och därmed för företag att hitta ny arbetskraft. Det behöver därför bli en större rörlighet på bostadsmarknaden samt byggas fler bostäder i ett högre tempo än idag. Vi verkar för bland annat en effektivare mark- och planprocess, ett breddat utbud av blandade upplåtelseformer, lägen, standarder och priser på bostäder. Det kan bidra till att skapa flyttkedjor och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Besöka
Sveriges jobb- och ekonomiska tillväxt är som starkast inom besöksnäringen, i dagsläget skapas 4 av 5 nya jobb inom småföretag och framförallt inom handel- och restaurangnäringen. Även i vår region känner vi av trenden men har en stor potential till att locka så många fler än vad vi gör idag.

Rikt historiskt och kulturellt arv, fin blandning av landsbygd, små och stora städer, skärgård, slätt och bergslag – det är vår regions utgångsläge. Lägg därtill att vi har två av Sveriges mest intressanta besöksmål för familjer; Kolmårdens djurpark med ca 700 000 besökare/år och Astrid Lindgrens Värld med ca 500 000 besökare/år. Att därutöver få en etablering av upplevelsekonceptet Lalandia i Motala, ges oss verklig potential bli en av Sveriges mest intressanta besöksregioner och den givna platsen för barnfamiljsemestern.

Då krävs tydlig samordning inom och mellan kommuner och regioner och en proffsig paketering och marknadsföring. Vi vill uppnå det genom dialog med aktörer inom området och genom att vara en mötesplats för företagen, med syfte att näringen ska kunna ta tillvara sin fulla utvecklingspotential.

För mer information

Tel: