OSTLÄNKEN är anledningen till att ESIC startades.
Att hålla sig uppdaterad kring hela projektet är en grannlaga uppgift. På denna sida hittar du en kort sammanfattning av läget under några aktuella frågeställningar:

När kommer Ostlänken att börja byggas?
Trafikverkets senaste tidplan säger att byggstart för Ostlänken sker tidigast 2022. Under perioden 2017-2021 pågår förberedande arbeten där Kardonbanan i Norrköping är ett exempel på åtgärder som görs för att bygget av Ostlänken ska kunna komma igång. Det är än så länge inte klart vilken del av sträckan Södertälje – Linköping som man kommer börja bygga på.

Är det klart att Ostlänken kommer att byggas?

Ja. Ostlänken är beslutad av regering och riksdag genom att den ingår i nationella infrastrukturplanen 2018-2029.  Trafikverket arbetar för fullt med planeringen av den nya järnvägen.

Vilken hastighet kommer Ostlänken att byggas för?
Det vet vi inte än. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att planera för en etappvis utbyggnad inom ramen för infrastrukturbudgeten. Utifrån det uppdraget har Trafikverket föreslagit att Ostlänken ska byggas för 250 km/timmen istället för 320 km/timmen som tidigare planerades. Trafikverkets planering utgår fortfarande från att anläggningen ska byggas för 320 km/timmen. Men det sista ordet i frågan är ännu inte sagt. Sverigeförhandlingen, som är en statlig utredning, har föreslagit för regeringen att bygga hela höghastighetsjärnvägen i Sverige för 320 km/timmen och att finansiera delar av utbyggnaden med lån. När regeringen fattade beslutet om den nu gällande nationella planen för infrastruktursatsningar, lämnades frågan om tågens hastighet öppen för Trafikverket att utreda vidare.

När kommer Ostlänken att vara klar?
Trafikverkets senaste tidplan säger att byggnationen ska var klar 2032. År 2033-2035 planeras de första tågen börja trafikera sträckan. I den tidigare tidplanen var trafikstart planerad till 2028.

Det är ju jättelång tid kvar till järnvägen är klar, varför kan man inte börja bygga tidigare och bygga snabbare?
Under arbetets gång har Trafikverket fått mer kunskap om markförhållanden och annat som påverkar byggnationen. Utifrån den nya kunskapen har man nu kunnat göra en tidplan som också tar mer hänsyn till osäkerheter i form av överklaganden, beslutsprocesser mm. Att planera och bygga järnväg, och dessutom med för Sverige ny teknik är komplext. Det innebär att man måste ta fram nya krav och tekniska lösningar. Ostlänken är dessutom det största järnvägsbygget i modern tid i Sverige och tillsammans med många andra satsningar på infrastruktur skulle en snabbare utbyggnad troligen ta resurser från andra projekt och öka kostnaderna.