Östsvenska Handelskammaren

Gotlands behov borde vara i centrum

När framtidens färjetrafik ska utformas ska inte sänkta kostnader vara viktigare än allt annat.

I år kommer en upphandling av Gotlandstrafiken att utformas för nästa tioåriga trafikperiod som startar 2027. Samtidigt har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att utreda en modell med trafik helt i statlig regi med en förväntan om sänkta kostnader. Vi menar att det samlade värdet av goda kommunikationer mellan Gotland och fastlandet måste stå i centrum när framtidens trafik utformas. 

En förstudie till utredningen fokuserar ensidigt på de eventuella möjligheter som finns för staten att minska sina kostnader för Gotlandstrafiken. Perspektiven behöver breddas, goda förbindelser mellan Gotland och fastlandet är en förutsättning för arbete, välfärd och utveckling på ön. Dessutom finns en stor risk att klimatambitionerna sänks om marknaden stängs. 

Gotland är Sveriges mest företagsamma region, tillsammans skapar företagen över 10 000 arbetstillfällen på ön. Men förutsättningarna skiljer sig delvis från andra svenska regioners och möjligheten att konkurrera på lika villkor begränsas av ö-läget. Upphandlad färjeoperatör förväntas ha god dialog med det gotländska samhället och näringslivet. Samtidigt visar Trafikverkets förstudie till utredningen att det saknas en konsekvensanalys som tar sin utgångspunkt i Gotlands och det gotländska näringslivets behov. 

Upphandling är både sunt och nödvändigt. Upphandlingar konkurrensutsätter företagen vilket driver på ambitioner om att förbättra, kundanpassa, effektivisera och teknikutveckla. Gröna upphandlingar bidrar till ökad hållbarhet som incitament till utvecklingen av hållbara transporter. Det finns inget som talar för att förstatligande av trafiken mellan Gotland och fastlandet skulle leda till bättre kommunikationer eller en snabbare omställning till fossilfri färjetrafik. Tvärt om skulle en sådan utveckling hålla tillbaka den investeringsvilja som nu finns i bränsleskifte och teknikutveckling mot fossilfria sjötransporter. 

Som exempel har Gotlandsbolaget och Destination Gotland investerat stort i den senaste generationen LNG-fartyg som drivs med naturgas och biogas. Dessutom har rederiet antagit en branschledande färdplan mot fossilfri sjöfart som innebär att koldioxidutsläppen ska minska med 70 procent till 2030. Senast år 2045 ska man kunna erbjuda en helt fossilfri överfart mellan Gotland och fastlandet.

Ska den svenska transportsektorn nå det världsledande hållbarhetsmålet, är det nödvändigt med gröna upphandlingar. Förbättrade kommunikationer och ett ökade resandet till Gotland har haft en avgörande betydelse för Gotland och har skapat förutsättningar för Gotlands positiva utveckling. Tillväxtperspektivet och näringslivets behov måste därför fortsatt stå i centrum när den framtida trafiken ska utformas.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Pia Carlgren, t f vd Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Debatt

Jämställda bolagsstyrelser – en affärskritisk fråga

Debatt

Den 26 augusti infaller jämställdhetsdagen. Något undanskymd i skuggan av andra temadagar, inte minst Internationella kvinnodagen den 8 mars. Ingen...

Nu är det tid för ansvar och långsiktighet

Debatt

När dammet efter valrörelsen lagt sig, hoppas vi företrädare för näringslivet att våra folkvalda visar ödmjukhet inför de allvarliga utmaningar...

Nu är tid för ansvar och långsiktighet

Debatt

När dammet efter valet lägger sig, vill vi företrädare för näringslivet se våra folkvalda visa ödmjukhet inför de allvarliga utmaningar...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...