Östsvenska Handelskammaren

Handelskammaren fokuserar på kompetens

Brist på kompetens är näringslivets största hinder för tillväxt. Vi behöver säkerställa att befintliga och nya företag i vår region har tillgång till rätt kompetens både idag och imorgon. Det handlar om spetskompetens likväl som bredd för näringslivets tillväxt och utvecklingsmöjligheter.

Bristen på medarbetare med rätt yrkeskunskap eller kompetens är företagens största tillväxthinder. Matchningen mellan utbildningssektorn och företagens behov måste bli bättre och balansen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden behöver förbättras. Ökade anslag och beviljade yrkesutbildningar, liksom möjligheter till kompetensutveckling av befintlig personal behöver uppgraderas från offentligt håll.

Den demografiska utvecklingen med stora pensionsavgångar och allt färre på arbetsmarknaden som ska försörja allt fler, förstärker företagens utmaning att hitta rätt arbetskraft och kompetenta medarbetare. Östsvenska Handelskammaren arbetar för att företagen ska hitta rätt kompetens, vi skapar mötesplatser och vägar mellan näringslivet och nya medarbetare, utbildningsaktörer och myndigheter. Vi verkar för att öka kunskapen om företagens behov i dag och imorgon hos skolor, högskolor, universitetet, arbetsförmedlare, ungdomar och deras föräldrar. Allt för att få en bättre matchning och öka utsikterna för en god kompetensförsörjning i vår region.

Rätt kompetens till företagen och i styrelserummen

Brist på kompetens är företagens största utmaning för tillväxt och utveckling. En snabb samhällsutveckling med digitalisering och automatisering leder till nya behov och möjligheter. Pandemin har förstärkt denna utveckling och efterfrågan på digitala kunskaper växer. Arbetslivet är i ständig – och snabb – förändring och livslångt lärande har fått en helt ny innebörd. Allt fler behöver vidareutbilda, omskola eller utmana sig själva och inte bara i början av yrkeslivet. Rätt kompetens är en överlevnadsfråga för företagen, men också en fråga om kunna attrahera och locka hit fler företag och etableringar. Kompetens är en konkurrensfråga!

100-listan

Det behövs fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser! Därför finns 100-listan. Ett initiativ för att lyfta fram kompetenta kvinnliga kandidater. 100-listan är skapad för att öka styrelsekompetensen och för att få fler kvinnor i styrelserummen. Listan består av en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet.

Läs mer om 100-listan

Kontakt

maria300

Maria Björk Hummelgren

Vice vd och näringspolitisk chef