Östsvenska Handelskammaren

Remissvar avseende förslag till länstrafikplan för Södermanland 2018 – 2029

Beredda möjlighet att svara på ovanstående remiss lämnar Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, följande yttrande.

ÖHK är en politiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra drygt 900 medlemsföretag för internationell lyskraft i vårt område – framtidsregionen East Sweden.

Vi lever idag i en verklighet där regioner konkurrerar med regioner på en global marknad. För att klara av konkurrensen krävs tillräckligt stora befolkningsmängder för att kunna tillhandahålla och säkra tillgången till kompetens, arbetstillfällen och kapital.

Södermanland består idag av en flerkärnig struktur där befolkning och näringsliv samlas inom framförallt två större funktionella arbetsmarknadsregioner, Nyköping och Eskilstuna kommuner med omnejd. Länets olika delar är i sig själva för små för att utgöra en konkurrenskraftig marknad på global nivå och behöver därför kopplas närmare varandra samt till omliggande regioner med fokus på Stockholm, övriga Mälardalen och Östergötland.

Ett utomordentligt viktigt verktyg för detta är därför hur landets och länets infrastruktur planeras och används. Några av länstransportplanens viktigaste syften och mål är att främja en ökad tillgänglighet i transportsystemet för alla målgrupper i samhället och att öka andelen hållbara transporter för en minskad klimatpåverkan, liksom att stödja tillväxt i länet genom att främja flerkärnighet, regionförstoring, internationell tillgänglighet och näringslivets transporter.

Vi ser därför positivt på förslaget i de delar som stöttar hela resan-perspektivet, och som underlättar i samband med byten för resor i länet. Vi välkomnar också de satsningar som syftar till att stärka pendlingen i de storregionala stråken, t.ex. genom satsningar på resecentra inför byggandet av Ostlänken. Det bidrar till att förstora regionen och skapa en större funktionell arbetsmarknad, vilket är av fundamental vikt för näringslivet nu och i framtiden.

Vi ser dock med besvikelse på förslaget att avstå från att utveckla de tvärregionala förbindelserna som kan förstärka befintliga stråk inom länet. Där går idag många transporter både av personer och gods. Säkerhetssituation längs dessa vägar är problematisk, där olyckor med tunga fordon inblandade är vanligt förekommande. Vi har tidigare påtalat att den dåliga standarden på länets tvärförbindelser inverkar menligt på näringslivets tillväxtmöjligheter i länet och även när det gäller att optimera tillgång och spridning av de varor och tjänster som produceras eller tillhandahålls inom länet.

Utöver ovan nämnda skäl är detta synsätt oroande för oss också med tanke på att länet för närvarande befinner sig i en process att ombildas till region. Det är då viktigt att denna plan samspelar och skapar synergier med övriga strategidokument för länet, något som också framhålls som viktigt i planen. I annat fall riskerar delar av poängen med skapandet av just Södermanland som region – sammanhållning och ökad konkurrenskraft – gå om intet.

Relaterade #Remissvar

Synpunkter angående utvecklingsstrategin för Östergötland

Remissvar

Begreppet ”rumslig” bör övervägas om det ska ersättas av annat begrepp. Läs hela yttrandet här.

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Synpunkter på ”Förslag inom energieffektiva fartyg”

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter på Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning, diarienummer M2022/01828

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Simon Helmér om mötet med infrastrukturministern

Infrastruktur

Under förra veckan träffade Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i...

Nyhet

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Almedalen

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

Nyhet

BILDSPEL: Fullsatta nätverksträffar i maj

Nyheter

Våren gjorde entré på allvar under maj månad. Något som kanske märktes hos deltagarna som besökte våra nätverksfrukostar och luncher....

Nyhet

Simon Helmér om mötet med infrastrukturministern

Infrastruktur

Under förra veckan träffade Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i...

Nyhet

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Almedalen

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

Nyhet

BILDSPEL: Fullsatta nätverksträffar i maj

Nyheter

Våren gjorde entré på allvar under maj månad. Något som kanske märktes hos deltagarna som besökte våra nätverksfrukostar och luncher....