Östsvenska Handelskammaren

Remissvar avseende förslag till länstrafikplan för Södermanland 2018 – 2029

Beredda möjlighet att svara på ovanstående remiss lämnar Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, följande yttrande.

ÖHK är en politiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra drygt 900 medlemsföretag för internationell lyskraft i vårt område – framtidsregionen East Sweden.

Vi lever idag i en verklighet där regioner konkurrerar med regioner på en global marknad. För att klara av konkurrensen krävs tillräckligt stora befolkningsmängder för att kunna tillhandahålla och säkra tillgången till kompetens, arbetstillfällen och kapital.

Södermanland består idag av en flerkärnig struktur där befolkning och näringsliv samlas inom framförallt två större funktionella arbetsmarknadsregioner, Nyköping och Eskilstuna kommuner med omnejd. Länets olika delar är i sig själva för små för att utgöra en konkurrenskraftig marknad på global nivå och behöver därför kopplas närmare varandra samt till omliggande regioner med fokus på Stockholm, övriga Mälardalen och Östergötland.

Ett utomordentligt viktigt verktyg för detta är därför hur landets och länets infrastruktur planeras och används. Några av länstransportplanens viktigaste syften och mål är att främja en ökad tillgänglighet i transportsystemet för alla målgrupper i samhället och att öka andelen hållbara transporter för en minskad klimatpåverkan, liksom att stödja tillväxt i länet genom att främja flerkärnighet, regionförstoring, internationell tillgänglighet och näringslivets transporter.

Vi ser därför positivt på förslaget i de delar som stöttar hela resan-perspektivet, och som underlättar i samband med byten för resor i länet. Vi välkomnar också de satsningar som syftar till att stärka pendlingen i de storregionala stråken, t.ex. genom satsningar på resecentra inför byggandet av Ostlänken. Det bidrar till att förstora regionen och skapa en större funktionell arbetsmarknad, vilket är av fundamental vikt för näringslivet nu och i framtiden.

Vi ser dock med besvikelse på förslaget att avstå från att utveckla de tvärregionala förbindelserna som kan förstärka befintliga stråk inom länet. Där går idag många transporter både av personer och gods. Säkerhetssituation längs dessa vägar är problematisk, där olyckor med tunga fordon inblandade är vanligt förekommande. Vi har tidigare påtalat att den dåliga standarden på länets tvärförbindelser inverkar menligt på näringslivets tillväxtmöjligheter i länet och även när det gäller att optimera tillgång och spridning av de varor och tjänster som produceras eller tillhandahålls inom länet.

Utöver ovan nämnda skäl är detta synsätt oroande för oss också med tanke på att länet för närvarande befinner sig i en process att ombildas till region. Det är då viktigt att denna plan samspelar och skapar synergier med övriga strategidokument för länet, något som också framhålls som viktigt i planen. I annat fall riskerar delar av poängen med skapandet av just Södermanland som region – sammanhållning och ökad konkurrenskraft – gå om intet.

Relaterade #Remissvar

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Remissvar gällande avgifter till sjöss

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren lämnar synpunkter gällande nya farleds- och lotsavgifter.

Handelskammaren kommenterar Sörmlands näringslivsstrategi

Remissvar

Positivt att näringslivets utveckling beskrivs som aktuell och långsiktig. I synnerhet gällande energiförsörjning, trygghet och brottslighet samt kompetensförsörjning.

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...