Östsvenska Handelskammaren

Remissvar avseende förslag till länstrafikplan för Södermanland 2018 – 2029

Beredda möjlighet att svara på ovanstående remiss lämnar Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, följande yttrande.

ÖHK är en politiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra drygt 900 medlemsföretag för internationell lyskraft i vårt område – framtidsregionen East Sweden.

Vi lever idag i en verklighet där regioner konkurrerar med regioner på en global marknad. För att klara av konkurrensen krävs tillräckligt stora befolkningsmängder för att kunna tillhandahålla och säkra tillgången till kompetens, arbetstillfällen och kapital.

Södermanland består idag av en flerkärnig struktur där befolkning och näringsliv samlas inom framförallt två större funktionella arbetsmarknadsregioner, Nyköping och Eskilstuna kommuner med omnejd. Länets olika delar är i sig själva för små för att utgöra en konkurrenskraftig marknad på global nivå och behöver därför kopplas närmare varandra samt till omliggande regioner med fokus på Stockholm, övriga Mälardalen och Östergötland.

Ett utomordentligt viktigt verktyg för detta är därför hur landets och länets infrastruktur planeras och används. Några av länstransportplanens viktigaste syften och mål är att främja en ökad tillgänglighet i transportsystemet för alla målgrupper i samhället och att öka andelen hållbara transporter för en minskad klimatpåverkan, liksom att stödja tillväxt i länet genom att främja flerkärnighet, regionförstoring, internationell tillgänglighet och näringslivets transporter.

Vi ser därför positivt på förslaget i de delar som stöttar hela resan-perspektivet, och som underlättar i samband med byten för resor i länet. Vi välkomnar också de satsningar som syftar till att stärka pendlingen i de storregionala stråken, t.ex. genom satsningar på resecentra inför byggandet av Ostlänken. Det bidrar till att förstora regionen och skapa en större funktionell arbetsmarknad, vilket är av fundamental vikt för näringslivet nu och i framtiden.

Vi ser dock med besvikelse på förslaget att avstå från att utveckla de tvärregionala förbindelserna som kan förstärka befintliga stråk inom länet. Där går idag många transporter både av personer och gods. Säkerhetssituation längs dessa vägar är problematisk, där olyckor med tunga fordon inblandade är vanligt förekommande. Vi har tidigare påtalat att den dåliga standarden på länets tvärförbindelser inverkar menligt på näringslivets tillväxtmöjligheter i länet och även när det gäller att optimera tillgång och spridning av de varor och tjänster som produceras eller tillhandahålls inom länet.

Utöver ovan nämnda skäl är detta synsätt oroande för oss också med tanke på att länet för närvarande befinner sig i en process att ombildas till region. Det är då viktigt att denna plan samspelar och skapar synergier med övriga strategidokument för länet, något som också framhålls som viktigt i planen. I annat fall riskerar delar av poängen med skapandet av just Södermanland som region – sammanhållning och ökad konkurrenskraft – gå om intet.

Relaterade #Remissvar

Remissvar avseende Sjöfartsverkets förslag på avgiftsändringar

Remissvar

Gotland kräver säkra, snabba och prisvärda transporter av såväl boende som besökare.

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Synpunkter angående utvecklingsstrategin för Östergötland

Remissvar

Begreppet ”rumslig” bör övervägas om det ska ersättas av annat begrepp. Läs hela yttrandet här.

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

8 februari, 2024

Kurs i tullhantering med Peter Hellman

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

2 februari, 2024

Coffee by – pricksäkert lärande

Är du nyfiken på nycklarna till pricksäkert lärande?  Kom då på Coffee by Idax så...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...