Östsvenska Handelskammaren

Remissvar avseende förslag till länstrafikplan för Södermanland 2018 – 2029

Beredda möjlighet att svara på ovanstående remiss lämnar Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, följande yttrande.

ÖHK är en politiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra drygt 900 medlemsföretag för internationell lyskraft i vårt område – framtidsregionen East Sweden.

Vi lever idag i en verklighet där regioner konkurrerar med regioner på en global marknad. För att klara av konkurrensen krävs tillräckligt stora befolkningsmängder för att kunna tillhandahålla och säkra tillgången till kompetens, arbetstillfällen och kapital.

Södermanland består idag av en flerkärnig struktur där befolkning och näringsliv samlas inom framförallt två större funktionella arbetsmarknadsregioner, Nyköping och Eskilstuna kommuner med omnejd. Länets olika delar är i sig själva för små för att utgöra en konkurrenskraftig marknad på global nivå och behöver därför kopplas närmare varandra samt till omliggande regioner med fokus på Stockholm, övriga Mälardalen och Östergötland.

Ett utomordentligt viktigt verktyg för detta är därför hur landets och länets infrastruktur planeras och används. Några av länstransportplanens viktigaste syften och mål är att främja en ökad tillgänglighet i transportsystemet för alla målgrupper i samhället och att öka andelen hållbara transporter för en minskad klimatpåverkan, liksom att stödja tillväxt i länet genom att främja flerkärnighet, regionförstoring, internationell tillgänglighet och näringslivets transporter.

Vi ser därför positivt på förslaget i de delar som stöttar hela resan-perspektivet, och som underlättar i samband med byten för resor i länet. Vi välkomnar också de satsningar som syftar till att stärka pendlingen i de storregionala stråken, t.ex. genom satsningar på resecentra inför byggandet av Ostlänken. Det bidrar till att förstora regionen och skapa en större funktionell arbetsmarknad, vilket är av fundamental vikt för näringslivet nu och i framtiden.

Vi ser dock med besvikelse på förslaget att avstå från att utveckla de tvärregionala förbindelserna som kan förstärka befintliga stråk inom länet. Där går idag många transporter både av personer och gods. Säkerhetssituation längs dessa vägar är problematisk, där olyckor med tunga fordon inblandade är vanligt förekommande. Vi har tidigare påtalat att den dåliga standarden på länets tvärförbindelser inverkar menligt på näringslivets tillväxtmöjligheter i länet och även när det gäller att optimera tillgång och spridning av de varor och tjänster som produceras eller tillhandahålls inom länet.

Utöver ovan nämnda skäl är detta synsätt oroande för oss också med tanke på att länet för närvarande befinner sig i en process att ombildas till region. Det är då viktigt att denna plan samspelar och skapar synergier med övriga strategidokument för länet, något som också framhålls som viktigt i planen. I annat fall riskerar delar av poängen med skapandet av just Södermanland som region – sammanhållning och ökad konkurrenskraft – gå om intet.

Relaterade #Remissvar

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

Remissvar Rumslig strategi för Östergötland

Remissvar

Vi ser att ökad tillgänglighet mellan arbetsmarknadsregionerna, men också med omkringliggande samt den internationella marknaden skulle förbättra förutsättningarna för tillväxt,...

Remissvar avseende Sjöfartsverkets förslag på avgiftsändringar

Remissvar

Gotland kräver säkra, snabba och prisvärda transporter av såväl boende som besökare.

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!