Östsvenska Handelskammaren

Remissvar avseende Sjöfartsverkets förslag på avgiftsändringar

Gotland kräver säkra, snabba och prisvärda transporter av såväl boende som besökare.

Ladda ned hela remissvaret här.

En fungerande infrastruktur kommer alltid i topp när vårt näringsliv prioriterar bland frågor som Handelskammaren ska lägga kraft på. Det handlar om väg, räls, flyg och sjöfart. I vår region har vi flera hamnar som sedan länge är nav för import och export av råvaror och produkter. Gotland kräver säkra, snabba och prisvärda transporter av såväl boende som besökare. Utöver detta kräver det nya säkerhetspolitiska läget en fungerande sjöfart med konkurrenskraftiga villkor.

Våra östsvenska företag ställer om för att stärka sin konkurrenskraft och minska sina klimatavtryck. Hållbara transporter fyller en viktig funktion och då är ökad sjöfart en avgörande del av lösningen.
Generellt är vår inställning och farhåga att prishöjningar på lots och farledsavgifter har motverkande effekter för ökade transporter till havs.
Östsvenska Handelskammaren har tagit del av förslagen och tillhörande konsekvensutredningar samt bilagor och önskar lämna följande synpunkter.

Östsvenska handelskammaren avstyrker förslag om ytterligare höjningar av avgifter.

Klimatkompensation
Sjöfartsverkets förslag innefattar en sänkning av farledsavgiften som följd av en klimatkompensation som tilldelats av regeringen (Dnr: 23–00405). Det är positivt att klimatkompensationen kommer dem som använder sjövägen för transporter till del.

Sjöfarten är ett utpekat prioriterat område för ökad potential av transporter både av kapacitetsskäl och av hållbarhetsskäl. Näringslivet behöver stabila, förutsägbara och konkurrenskraftiga förutsättningar för att kunna använda och öka användandet av sjötransporter.

Vi är däremot oroade för negativa konsekvenser när anslaget riskerar att upphöra år 2025.


Östsvenska Handelskammaren välkomnar möjligheten att inkomma med synpunkter. Yttrandet har beretts av Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, och Charlotta Elliot, talesperson för infrastrukturfrågor.

Simon Helmér
vd, Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra 850 medlemsföretag med cirka 50 000 anställda för tillväxt, utveckling och ökad attraktionskraft i vår region.

Relaterade #Remissvar

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Synpunkter angående utvecklingsstrategin för Östergötland

Remissvar

Begreppet ”rumslig” bör övervägas om det ska ersättas av annat begrepp. Läs hela yttrandet här.

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

8 februari, 2024

Kurs i tullhantering med Peter Hellman

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

2 februari, 2024

Coffee by – pricksäkert lärande

Är du nyfiken på nycklarna till pricksäkert lärande?  Kom då på Coffee by Idax så...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...