Östsvenska Handelskammaren

Remissvar Rumslig strategi för Östergötland

Vi ser att ökad tillgänglighet mellan arbetsmarknadsregionerna, men också med omkringliggande samt den internationella marknaden skulle förbättra förutsättningarna för tillväxt, lyskraft och framtidsutsikter i regionen.

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående granskningsversion av Rumslig strategi för Östergötland, diarienummer RÖ 2022/10319

Östsvenska Handelskammaren är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation för företag i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra cirka 850 medlemmar för tillväxt, utveckling och ökad attraktionskraft i hela regionen och med särskilt fokus på tillväxtstråket från Stockholm till Linköping med omnejd.

ÖHK ser att ökad tillgänglighet mellan arbetsmarknadsregionerna, men också med omkringliggande samt den internationella marknaden skulle förbättra förutsättningarna för tillväxt, lyskraft och framtidsutsikter i regionen.

Östsvenska Handelskammaren lämnar följande synpunkter:
Vi konstaterar att underlaget bearbetats på ett konstruktivt sätt sedan dialogversionen och att flera av ÖHK:s synpunkter beaktats i granskningsversionen.

Principer

Att stärka Linköping-Norrköping som storregional nod är väsentligt.
Det är mycket viktigt att kommunerna samarbetar mer och att regionen bidrar, stöttar och uppmanar systerstäderna för stärkt samboskap och gemensam utveckling. Gott att man också lyfter vikten även ur ett europeiskt perspektiv, som urban funktionell nod. Linköpings och Norrköpings gemensamma strävan framåt är avgörande för hela regionens tillväxt.

Att stärka Östergötlands kopplingar inom länet och med angränsade län/nationellt är av väsentlig vikt. ÖHK vidhåller att kopplingen till Nyköping borde lyftas mer. Den sörmländska kommunen är Östergötlands port till prioriterade Stockholm. Därtill bör Nyköpings närhet till Norrköping synliggöras mer, inklusive möjligheterna till pendling och utbyte för arbete, utbildning och boende. Befintliga kopplingar mellan Nyköping och Eskilstuna/Mälardalen inte är de allra bästa, Östergötland ligger närmare och utbytet över länsgränserna är i allra högsta grad av ömsesidig nytta.

Vi noterar utan invändning att Hallsberg (punkt 2) och Kalmar (punkt 4) lagts till samt att prioriteringsordningen under punkt 3 ändrats till förmån för Jönköping. Här kan man diskutera prioriteringsordningen, vilken hänger ihop med fokus på Motalas tillväxt, men ÖHK konstaterar att dagens liksom framtidens flöden gör Jönköping, Göteborg, Öresund (E4 och ny stambana som en fortsättning på Ostlänken, vilket ÖHK alltjämt driver), samt Kalmar (E22) viktiga noder för Östergötlands och Sveriges tillväxt.

Regionalt

Invånarantalet förväntas öka med 50 000 personer till år 2040 och Östergötland ha mer integrerade studie-, bostads- och arbetsmarknader. Detta stärker regionens utveckling och robusthet, ett scenario också ÖHK ser framför sig. Särskilt med Ostlänken (regionens viktigaste projekt), förbifart E22/Söderköping, riksväg 35/Åtvidaberg samt dubbelspåret Hallsberg-Degerön på plats.

Likväl som Motala lyfts som en regional nod i den västra delen av länet, med sikte på Örebro, så kan Örebro – Finspång – Norrköping med förbättrad infrastruktur erbjuda koppling ända till Norrköpings hamn och ut i världen.

ÖHK ser gärna mer av näringslivsperspektiv kring vad som är en attraktiv region och god infrastruktur. En välfungerande infrastruktur för gods är avgörande för regionens nationella och internationella attraktions- och konkurrenskraft.

Närgeografiskt

Olika platsers egna kvalitéer ska ge en bredd av livsmiljöer, där Östergötland växer genom att befolkningsmängden ökar. ”Primärt sker noders tillväxt av egen kraft, till följd av närhet till annan nod, förbättrad tillgänglighet eller platsens kvalitéer”. Detta ska inte tas för givet. En välrundad strategi, god samhällsservice och pålitlig infrastruktur kommer inte per automatik med befolkningstillväxt. Tvärtom är det också funktioner som lockar och attraherar både människor och företag. Till platser som företagen flyttar och etablerar sig, efterfrågas kompetens och arbetskraft, som i sin tur kan innebära inflyttning och tillväxt.

Det är glädjande att det uppmärksammas att närgeografisk utveckling fordrar funktionellt utbyte även med orter utanför Östergötland och att ett gott liv skapas genom tillämpning av ett geografiskt helhetsperspektiv – inte av administrativa gränser.

Storregionalt

Ostlänken beräknas stå klar 2035 och bidrar redan i dag till regional tillväxt och utveckling.
Med den nya järnvägen på plats, frigörs kapacitet på södra stambanan och möjliggör mer gods- och arbetspendling. I kombination med dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön förbättras förutsättningarna för godstrafik och persontrafik ännu mer.

Regionens näringsliv är starkt beroende av internationell handel, med god infrastruktur och intermodala transporter. Det kan vara direkt från vår region eller via transporter till Stockholm, Göteborg och Öresund vidare ut i Europa och världen.

ÖHK noterar med tillfredsställelse att Norrköpings hamn lagts till i både text och kartbild för Östergötlands storregionala läge. Hamnen är ett utpekat riksintresse och av central roll för den regionala och nationella export- och importhandeln.

Vi konstaterar att kopplingen mot Kalmar finns med i kartbild, men inte textmässigt, liksom att sträckan Stockholm- Oslo är borttaget.

Östergötlands geografiska läge nära Mälardalen, Stockholm och i ett europeiskt utpekat stråk är fördelaktigt, förstås. ÖHK vill poängtera nyttan med förlängning av nya stambanor både västerut mot Göteborg via Jönköping, och söderut mot Malmö/Öresund.

Avslutningsvis

I detta underlag omskrivs kopplingarna söderut först under avsnittet utblick 2050. Det skulle gagna regionen att tidigare än så koppla samman Östergötland än mer med det starka näringslivet i södra Sverige samt norra Europa och öka möjligheterna för pendling och godstrafik den vägen. När Fehmarn Bält-förbindelsen står klar inom några år finns kopplingen till Tyskland via Danmark redo för påkoppling av svensk arbetsmarknad och hållbar tillväxt.

Ytterligare en aspekt som ÖHK vill lyfta i sammanhanget är regionens flygplatser, och vilken roll dessa kan komma att spela fram till 2040 beaktat elektrifiering, drönarflyg med mera samt för Östergötland som geografisk nod i Sverige och internationellt.

I det stora hela anser och uppskattar ÖHK att strategin är positiv med ett tydligt framtidsperspektiv som lyfter gods, arbetspendling och ser det nödvändiga i att sätta Östergötland i ett större sammanhang.

Angående de identifierade sakområden som fortsatt behöver analyseras delar ÖHK analysen, med ett litet frågetecken vid kraft- och energiförsörjning kopplat till den klimat- och energistrategi som Region Östergötland tillsammans med länsstyrelsen i Östergötland tagit fram. I remissvaret på den strategin påpekade ÖHK avsaknaden av energiproduktionsaspekten, vilken kan spela roll för rumslig strategi. Därtill arbetar Region Östergötland med att ta fram en näringslivsstrategi jämte en ev. innovationsstrategi. Därmed infinner sig frågan; hur många strategier är lämpligt att en region har att förhålla sig till i arbetet för näringslivets och medborgarnas bästa?


Östsvenska Handelskammaren välkomnar möjligheten att inkomma med synpunkter. Yttrandet har beretts av Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, och Charlotta Elliot, talesperson infrastruktur.

Simon Helmér, vd
Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Remissvar

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

Remissvar avseende Sjöfartsverkets förslag på avgiftsändringar

Remissvar

Gotland kräver säkra, snabba och prisvärda transporter av såväl boende som besökare.

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!