Ladda ner texten som PDF här.

Östsvenska Handelskammaren, lämnar följande synpunkter på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, remissvar EKS dnr: 7759-2023

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra 850 medlemsföretag för hållbar tillväxt, utveckling och ökad attraktionskraft i hela regionen.

Näringslivets röst
Energiförsörjningen och behovet av stabil, pålitlig och konkurrenskraftig el har de senaste få åren gått från en i det närmaste ickefråga till den mest prioriterade och kritiska frågan för företagen i den östsvenska regionen. Efter att ÖHK under 2022 ställde frågan till 200 medlemsbolag kan vi konstatera att elbehovet hos många bolag kommer att öka framåt – samtidigt som andra ser en motsatt trend i och med sina energieffektiviserande åtgärder.

De allra flesta företag ser investeringar i infrastrukturen och överföringskapaciteten som den viktigaste åtgärden för Sverige, jämte ökad produktion av fossilfri el inkluderande vind-, sol- och kärnkraft. Att tiden för tillstånds- och miljöprövningsprocesserna kortas är centralt.

Övergripande synpunkter på texten
ÖHK välkomnar aktualisering av energi- och klimatstrategi för Östergötland liksom det faktum att länsstyrelsen och Regionen samordnar – det torde göra det enklare för andra viktiga aktörer såsom kommuner, andra myndigheter, näringsliv och andra intressenter, att förhålla sig till.

Det finns ingen anledning i en sådan här strategi vara långrandig, däremot saknar ÖHK mer konkreta åtgärder inte minst gällande en ökad elproduktion – vilken är helt nödvändig för att klara klimatomställningen och reducera koldioxidutsläppen. Enbart energieffektivisering kommer inte räcka. Enligt gällande beräkningar från exempelvis Energiföretagen kommer Sveriges elbehov att öka med nära 150 procent till 2045 – från dagens 140 TWh till 330TWh. Ett behov som måste mötas med kraft.
Vidare konstaterar vi att mycket har hänt sedan framtagandet av strategin 2019 – en pandemi och Rysslands invasionskrig av Ukraina är två världsomvälvande händelser varav den senare alltjämt pågår fullskaligt. Vi lever med effekterna av båda för lång tid framåt. Den energikris som skalades upp rejält under 2020 och 2021 underblåses dessutom av den ryska aggressionen, som föranlett Europa att kraftigt reducera sitt beroende av rysk gas vilket kraftigt påverkat efterfrågan och därmed prisbilden på energi.

Synpunkter på målen
Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser ÖHK att ett mål som adresserar elproduktionen saknas. Mål 3 om effektivare energianvändning behöver således kompletteras med ett produktionsmål alternativt ett mål om ökad tillgång till fossilfri el överförd från andra ställen i landet – med fördel de södra delarna och så nära som möjligt, om inte i, vår region. Därtill är en stabil inhemsk energiproduktion av vital säkerhetspolitisk vikt.

Målet om 60 procents effektivare energianvändning anges vara satt för att stimulera beteendeförändringar. Gott så, men det är inte här skon klämmer för gemene företag. Om inte klimatförändringarna och en långsiktigt hållbar verksamhet skulle vara nog, så har de höga energipriserna gjort mycket för att förändra företagens – precis som de offentliga aktörernas – beteende. Med det sagt är energieffektivisering en självklar och viktig del av den gröna omställningen.

En stor andel av de östsvenska företagen ser kärnkraften som en viktig del av lösningarna på energiförsörjningen. Kraftslaget är inte omnämnt på det sättet i strategin. Mål 2 inriktas på förnybar och återvunnen energi, som ska stå för 90 procent av länets totala energiproduktion. Kärnkraft är visserligen inte förnybar, däremot fossilfri och anses numera inom EU tillhöra de gröna energikällorna.

Vidare skönjer ÖHK en konflikt mellan mål 4, att minska utsläppen av fossila bränslen inom transportsektorn med 70 procent till 2030, och avsaknaden av ökad energiproduktion. Hållbara transporter och ett fungerande transportsystem är avgörande för en stor del av näringslivet vilket gör tillgången på effektivt bränsle viktig. Fler och fler distributörer och logistikföretag gör elektrifieringsresan, men det är alltjämt en stor och dyr investering för många. Alternativen måste finnas.

ÖHK anser det avgörande att regionens/länets mål överensstämmer och rimmar med nationella och internationella målbilder. Gällande de minskade utsläppen från transportbranschen kan vi bara konstatera att regeringens politik på området med sänkt skatt på bensin och diesel, går i motsatt riktning.

Näringslivet vill, kan och går också redan nu i täten för den gröna omställningen. Det är av vikt att politiska åtgärder och myndighetsutövning stimulerar den utvecklingen, inte bromsar den. enklare, snabbare och mer transparanta tillståndsprocesser – som länsstyrelsen till stor del äger rådighet över – är avgörande för ökad produktion, utbyggnad och därmed också användning av fossilfri energi.

Synpunkter per insatsområde
Inom insatsområde Energi- och klimateffektivt näringsliv ser ÖHK att nätverk och/eller arenor för näringslivet att mötas och samarbeta mer på området skulle kunna erbjudas. Här skulle såväl Regionen som länsstyrelsen kunna spela en roll, antingen som arenaskapare alternativt medfinansiär till sådana. Också för att driva upp tempot i omställningen.

Gällande insatsområde energi- och klimateffektiva bostäder kan konstateras att stor vikt läggs vid bygg- och fastighetssektorn för omställningen. Strategin fastställer att sektorn står för en femtedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Skulle denna sektor misslyckas i sin omställning får det således stora negativa konsekvenser. Samtidigt är denna sektor mycket tyngd av rådande ekonomiska läge, vilket försvårar investeringar och långsiktighet. Stöd, råd och insatser till bygg- och fastighetssektorn är alltså viktigt för hela Sveriges omställning.

Övriga synpunkter
Utöver saknaden av konkreta åtgärder och det mod som påtalas i förordet till strategin, saknar ÖHK förankring på nationellt och internationellt plan och framför allt på lokal nivå. Kommunerna är en central aktör som markplanerare och ägare, men också som stadsplanerare gällande exempelvis målet om mer hållbara transporter. Ska delarna om elproduktion utökas, behöver såväl andra regioners samt nationella mål, strategier och planer beaktas.

Som konstateras i början av remissvaret har mycket hänt och förändrats sedan 2019. Således kan mycket hända även kommande fyra år, varför en sådan här strategi för energi och klimat måste vara hållbar även i tidssynpunkt.


ÖHK välkomnar möjligheten att få inkomma med synpunkter. Yttrandet har beretts av Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef.

Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren

Ladda ner texten som PDF här.

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående dialogversionen av Rumslig strategi för Östergötland, diarienummer RÖ 2022/10319

Östsvenska Handelskammaren är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation för företag i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra cirka 850 medlemmar för tillväxt, utveckling och ökad attraktionskraft i hela regionen och med särskilt fokus på tillväxtstråket East Sweden, som sträcker sig längs kusten från Stockholm ner till Linköping med omnejd.

ÖHK ser att ökad tillgänglighet mellan arbetsmarknadsregionerna, men också med omkringliggande samt den internationella marknaden skulle förbättra förutsättningarna för tillväxt, lyskraft och framtidsutsikter i regionen.

Östsvenska Handelskammaren lämnar följande synpunkter:
I enlighet med vårt remissvar på den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för Östergötland anser ÖHK att begreppet ”rumslig” bör övervägas om det ska ersättas av annat begrepp. Rumslig är inget vardagligt begrepp och ganska svårbegripligt vad som menas, vilket stör möjligheten att snabbt ta till sig liksom riskerar alienera människor och företag i dess implementering. Östergötlands geografiska läge; En funktionellt och upp- och hopkopplad region, alt; Funktionellt perspektiv eller liknande vore mer begripligt.

Med det sagt uppskattar ÖHK andemeningen i strategin – att Östergötland är en del och beroende av omkringliggande regioner gällande såväl arbetsmarknad, pendling, kompetensförsörjning, utbildning, bostadsmarknad, infrastruktur, kultur som klimat- och miljöutmaningar.

ÖHK delar bilden av att Linköping och Norrköping är regionens ekonomiska draglok och att kopplingen mellan kommunerna är av avgörande betydelse. ÖHK uppskattar bilden mot 2040 där tillväxtstråket där Ostlänken ska gå mot Stockholm är förstärkt, men kan sakna tydligheten till Nyköping. Närheten till Nyköping inte minst från Norrköping bör tydligare framgå genom möjligheterna till pendling och utbyte för arbete, utbildning och boende. Också Katrineholm bör räknas in och lyftas som en viktig del av ett östgötskt arbetsmarknadsområde.

Nyköping är mer än vägen till Stockholm, även om huvudstaden också kommer närmare med alla dess fördelar vilket kan vara en positiv kraft och utveckling för Östergötland. Gällande de övergripande och storregionala principerna ser ÖHK därmed gärna att Nyköping nämns som en viktig nod att stärka sin koppling till.

ÖHK saknar också förtydligandet av den vitala kopplingen till Norrköpings hamn via riksväg 51 – Finspång, och den för den regionala och nationella export- och importhandelns avgörande lösningen för tungt gods. Att Händelöleden och farbar väg till hamnen – ett riksintresse! – blir verklighet är en central internationell koppling och bör poängteras som en nyckelinfrastruktur för gods och för Sverige som exportland. I målbilden för 2040 finns förstärkt koppling till Örebro med, men till synes som en koppling från Linköping via Mjölby och Motala – inte kortaste vägen via Finspång. En väg som i ÖHK:s mening bör markeras som ett nationellt stråk i stråkkartan transporter.

Redan före remisstidens början (9 januari) proklamerade regeringen att förlängningen av Ostlänken till ny stambana mot Göteborg via Jönköping pausas. Förlängningen mot Hässleholm – Lund stoppades helt. ÖHK inser att viss revidering av strategin därmed är i sin ordning, men vill ändå understryka vikten av att Östergötland i sin strategi för geografiskt strategiskt läge poängterar nyttan med en förlängning av nya stambanan väster- och söderut vidare ut i Europa. Det skulle koppla samman Östergötland än mer med det starka näringslivet i södra Sverige samt norra Europa och öka möjligheterna för pendling och godstrafik den vägen. När Fehmarn Bält-förbindelsen står klar inom några år finns kopplingen till Tyskland via Danmark redo för påkoppling av svensk arbetsmarknad och hållbar tillväxt.

Ytterligare en aspekt som ÖHK vill lyfta i sammanhanget är regionens flygplatser, och vilken roll dessa kan komma att spela fram till 2040 beaktat elektrifiering, drönarflyg med mera samt för Östergötland som geografisk nod i Sverige och internationellt.

I det stora hela anser och uppskattar ÖHK att strategin är positiv med ett tydligt framtidsperspektiv som lyfter gods, arbetspendling och ser Östergötland i ett större sammanhang.

Östsvenska Handelskammaren välkomnar möjligheten att inkomma med synpunkter. Yttrandet har beretts av Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, och Charlotta Elliot, talesperson infrastruktur.

Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren

Ta del av yttrandet som PDF här.

Det är glädjande att samrådsprocessen och arbetet med järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga avancerar. Näringslivet har länge investerat och engagerat sig i förberedelserna här och i det funktionella stråk Ostlänken utgör. ÖHK ser mycket positivt på att även Trafikverket ser betydelsen av projektet för den lokala och regionala utvecklingen och de stärkta sambanden mellan regionerna i stråket. Företagen och regionen är beroende av den utvidgade arbetsmarknadsregion och den kapacitetshöjning i järnvägssystemet för utökad pendling, förbättrade godstransporter och tillväxtfrämjande stadsutveckling som Ostlänken innebär.

Vi delar det vi tolkar som Trafikverkets och Norrköpings kommuns uppfattning att det överordnade målet är att säkra Ostlänkens genomförande och få full utväxling på de möjligheter som den nya järnvägen innebär.

Regeringens har nyligen lämnat nya direktiv kring projektets kostnadsbesparingar. Kostnadsbesparingar i sig är inget nytt för projektet men det är angeläget att arbetet fortsätter i god samverkan mellan inblandade aktörer med hänsyn till både Norrköpings stadsutveckling och till optimering av järnvägens funktionalitet och ekonomi. Att minimera järnvägens barriäreffekter, att stationsläge och utformning gynnar intermodalitet och att befintlig stambana och stadsliv fungerar under Ostlänkens byggande måste säkerställas. Ett annat sätt att uttrycka det är att se det i ett samhällsbyggnadsperspektiv och inte enbart infrastrukturperspektiv. Frågor som hur infrastruktur knyts an till resecentrum och omgivningen, hur bebyggelse- och näringslivsutveckling kopplas samman och hur järnvägen funktionalitet kan stärkas och utvecklas måste finnas med i detta perspektiv. Vi förutsätter också att sträckningen Loddby-Klinga stödjer eller i vart fall inte påverkar en framtida utbyggnad av Händelöleden negativt.
God dialog och kommunikation med berörda företag, allmänheten och det offentliga bör vara en prioriterad aktivitet för Trafikverket och dess underentreprenörer.

ÖHK välkomnar möjligheten att inkomma med synpunkter.


Östsvenska Handelskammaren, 2023-03-27

Charlotta Elliot
Projektledare East Sweden Infra Cluster och talesperson infrastruktur

Östsvenska Handelskammaren (ÖHK) är en politiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra 850 medlemsföretag för tillväxt, utveckling och ökad attraktionskraft i hela området och med särskilt fokus på tillväxtstråket East Sweden som sträcker sig längs kusten från Stockholm ner till Linköping med omnejd.

Östsvenska Handelskammaren (ÖHK) är en politiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra 850 medlemsföretag för tillväxt, utveckling och ökad attraktionskraft i hela området.

ÖHK är inte en remissinstans för rubricerad rapport av Trafikanalys, men vill lämna synpunkter på sektion 6.3 ”Förslag inom energieffektiva fartyg”, både med anledning av Gotlands utpekade roll som föregångare i Sverige när det gäller att uppnå ett klimatneutralt samhälle och med anledning den förestående upphandlingen av färjetrafik till Gotland.

Östsvenska Handelskammaren lämnar följande synpunkter

Östsvenska Handelskammaren betonar näringslivet fundamentala betydelse för utveckling och tillväxt. Gotland har under de senaste åren visat positiv utveckling med befolkningstillväxt, stigande BRP och ett dynamiskt näringsliv. En förutsättning för detta har varit, och är, täta, snabba, hållbara och skäligt prissatta transporter till och från fastlandet (sammanfattning av de så kallade Gotländska ståndpunkterna). För Gotland är färjetrafiken vad marktransporter är för andra regioner, både gällande gods och persontrafik. Fungerande logistik och pålitliga transporter är av avgörande vikt för att kunna bedriva och utveckla verksamhet samt för att leva och bo på Gotland.

6.3 Förslag inom Energieffektiva Fartyg

Det är bra att TRAFA särskilt poängterar att klimatkraven bör höjas vid upphandling av inrikes sjöfart. Hållbarhet är en av våra viktigaste frågor framåt, att det är en central fråga för våra medlemmar såväl som för hela regionen. Vi vet också att ett hållbart företagande är ett lönsamt företagande. Det handlar om att rusta sitt företag för dagens och morgondagens utmaningar, såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt.

Det är uppenbart att Gotlands näringsliv är särskilt beroende av en väl fungerande Gotlandstrafik med täta och snabba överfarter. Över tid har överfartstiderna kortats, vilket i praktiken fört Gotland närmre fastlandet och skapat förutsättningar för ett växande näringsliv och ett ökat ekonomiskt utbyte. Det finns många näringsidkare på Gotland och fastlandet vars verksamhet till stor del är beroende av att överfarterna är så pass snabba som de är idag. Allt från lantbruket som säljer dagsfärska varor, till besöksnäringen som utvecklar möten och resmål året runt.
Därför blir vi oroade när TRAFA föreslår sänkta överfartstider – och enligt TRAFA ”försämrad tillgänglighet” – som en lösning till energieffektivisering i Gotlandstrafiken.
Genom ÖHK:s nätverk har vi lärt oss mycket om den teknikutveckling som sker inom sjöfarten idag. Flertalet rederier har visat och tagit i bruk fartyg som går på exempelvis el och vätgas – utan att det innebär en kompromiss med överfartstider och därmed tillgänglighet. Det finns många exempel enbart i Sverige som TRAFA kan undersöka för att se att god tillgänglighet inte behöver innebära höga utsläpp.
På Östsvenska Handelskammaren anser vi att berörda departement borde lägga tonvikt vid minskade utsläpp utan att utgå ifrån att det måste ske på bekostnad av servicenivå och tillgänglighet och ett Gotland som flyttas längre bort från fastlandet.


ÖHK välkomnar möjligheten att inkomma med synpunkter. Yttrandet har beretts av Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, och Charlotta Elliot, talesperson för infrastrukturfrågor.

Simon Helmér vd
Östsvenska Handelskammaren

Ladda ner yttrandet här

Östsvenska Handelskammaren är en politiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra medlemsföretag för tillväxt, utveckling och ökad attraktionskraft i vår region, med särskilt fokus på tillväxtstråket från Stockholm till Linköping med omnejd. ÖHK representerar cirka 850 företag med cirka 50 000 anställda.
ÖHK vill med detta yttrande lyfta de delar som rör vår region – det vill säga elprisområde SE3. Beredningen av yttrandet har i möjligaste mån skett i samråd med ÖHK:s medlemsföretag.

Förslag:
• att skyndsamt, enkelt, transparent och proportionerligt genomföra återbetalning till företag och privatpersoner i elområde SE3 och SE4.
• att modellen utformas som en ersättning per kWh vilket också skapar incitament att industriföretag och andra på ett effektivt sätt kan styra bort sin elkonsumtion från den del av dygnet när pris och konsumtion är som högst
• att stödet inte får äventyra Svenska Kraftnäts investeringar att lösa överföringskapaciteter och annan utbyggnad av Sveriges elnät.

Situationen hos medlemsföretagen

Under vecka 39 2022 genomförde ÖHK en enkätundersökning där nära 200 medlemsföretag medverkade. Resultatet är tydligt, 85 procent av företagen uppger att de är oroliga över energipriserna och dess direkta påverkan på företaget. Oron handlar både om den egna förmågan att betala energikostnader, och om sina kunders och leverantörers förmåga att göra detsamma. Vad som också är tydligt är företagens oro för den generellt minskade köpkraften hos kund vilket kan komma att leda till långtgående negativa effekter.
Oron är extra utbredd i elintensiva branscher, inte minst tillverkningsindustrin men vi noterar även att mindre företag inom till exempel restaurang- och krognäring oroas och drabbas.

Många företag ser sedan länge över sin egen energikonsumtion och har aktivt investerat i energieffektivisering. Samtidigt finns det en uppenbar risk att kommande planerade investeringar i omställning kommer att utebli som följd av de kraftigt stigande omkostnaderna.


Förslag kompenserade nödåtgärder

Gällande utformning och utdelningsförfarande är det viktigt att det görs skyndsamt på ett enkelt, transparent och proportionerligt sätt som minimerar administration och frågetecken. På så vis når stödet de hårdast drabbade kunderna, företrädesvis elområde SE3 och SE4 för bästa effekt.
Detta bör ske genom en modell med frånräkning om x öre/kWh från genomsnittliga timpriser. Genom en sådan modell behålls ett starkt incitament att optimera produktion och konsumtion så att samhällets totala effektuttag de dyraste timmarna kan minimeras. Den effekten är i sin tur mycket värdefull för övriga elkonsumenter och kommer även dessa till godo genom att det totala elpriset kan komma att hållas nere. Denna utformning bedömer vi även är i enlighet med det EU:s länder beslutade om 30 september 2022.

ÖHK är medveten om utmaningen att ta fram ett stöd som upplevs transparent och rättvist då tidsaspekten för många företag idag är mycket kritisk. Flertalet av de företag vi representerar har stora utmaningar med eller ens möjlighet att snabbt korrigera sina priser gentemot kund för att motverka de ökade kostnaderna.

ÖHK föreslår att industriföretag, och andra som på ett effektivt sätt kan styra bort sin konsumtion från den del av dygnet när priset är som högst, skyndsamt ges kompensation för de extra kostnader som uppstår (till exempel lönekostnader).

ÖHK ser också fördelar med en form av välavvägd utdelning som kompensation snarare än ett pristak, som riskerar minska incitamenten för energieffektivisering och heller inte belönar dem som redan vidtagit åtgärder. Återbetalning av x öre/kWh för kunder som haft rörliga prisavtal är den form vi finner mest rättvis och tar hänsyn till redan skedd skada.

ÖHK välkomnar möjligheten att inkomma med synpunkter. Yttrandet har beretts av Simon Helmér, vd, och Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef.

Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren

Ladda ner yttrandet här

Östsvenska Handelskammaren lämnar följande remissvar av förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter samt taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal. Ta del av hela remissvaret här.

Läs hela yttrandet här.

Läs om synpunkterna här.

Läs hela remissvaret här.

Läs hela remissvaret här.