Östsvenska Handelskammaren

Framtidens stad och samhälle

Många utmaningar för att utveckla samhället hållbart är kopplade till städer och samhällen. Där finns också en stor del av lösningarna.
Välkommen på detta digitala men interaktiva event då vi får nycklar till att skapa och utveckla framtidens hållbara städer.

09.00 – 09.55

Hur gör vi stadsutveckling mer hållbar?

Helena Klintström är samhällsplanerare med gedigen erfarenhet av hållbar samhällsutveckling. På WSP ansvarar Helena för hållbar stadsutveckling på affärsområdet WSP Advisory. Helena är även expertledamot i Stockholm stads råd för Agenda 2030.
I sitt arbete hjälper Helena byggaktörer, kommuner, regioner och andra organisationer att lyfta sitt arbete med att göra stadsutvecklingen mer hållbar. Det kan handla om att undersöka vad som behöver prioriteras utifrån vilka behov och samhällsutmaningar som finns idag, omvärldsbevaka kring ämnen och projekt att inspireras av, hjälpa till att lösa knäckfrågor och konflikter, skriva hållbarhetsprogram eller utvärdera satsningar och resultat.  

Dag Johansson arbetar nu som samhällsbyggnadsstrateg och har tidigare varit stadsarkitekt i Norrköpings kommun. Han har gjort sig känd som en klok och mycket bra talare, som inte är rädd för att lyfta fram också andra sidor av stadsutveckling än de mest frekventa. Med sin goda kännedom om Norrköpings stadsutvecklingsplaner och utmaningar kommer Dag att resonera om och ge exempel på hur det som Helena presenterat fungerar, eller inte fungerar, tillämpat i verklighetens Norrköping.

Kort paus

10.00-11.00

Fyra samhällsutmaningar för hållbara städer och samhällen

Under hösten har ett brett regionalt samarbete ägt rum mellan Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings universitet, Östsvenska handelskammaren, Åtvidabergs kommun och Cleantech Östergötland. Vi har tillsammans tittat på fyra samhällsutmaningar och kommer att lyfta fram:

Folkhälsa – värdemätare för ett hållbart samhälle

Många aspekter i Mål 11 Hållbara städer har fokus på dom som bor i städerna. Och deras hälsa. Vi lyfter den socioekonomiska ojämlikheten som resulterar i ojämlik hälsa. Kopplingen till Covid-19 genom kopplingen till delmål 11:5 om att minska antalet döda i katastrofer. Hur bygger man en stad som motverkar ohälsa och främjar hälsa? Hur skapar man förutsättningar för goda levnadsvanor och att man som människa ska känna hopp, tillit och framtidstro?

Klimatanpassningar i städer och samhällen

Även om stora ansträngningar (Parisavatalet) görs för att minimera klimatförändringarna så kommer sådana i någon utsträckning att ske. Det märks redan nu och kommer att märkas än mer de kommande åren. Klokt hanterat kan vi möta förändringarna med anpassningar av stadsmiljön, som gör livet i städer och samhällen gott också i framtiden. Arbetsgruppen har utgått från det uppdrag som Länsstyrelsen har att tillsammans med kommunerna planera och genomföra åtgärder som anpassar städer och samhällen till ett ändra klimat. Men vad är kloka åtgärder, och vilka risker finns?

Hållbar värdekedja för bygg- och fastighetsbranschen

Mot en halverad klimatpåverkan för hela bygg- och fastighetssektorns värdekedja år 2030, och en klimatneutral värdekedja i bygg- och fastighetssektorn senast år 2045″, kraftsamlar nu en mängd antal aktörer i bygg- och fastighetsbranschen i Östergötland, i syfte att påskynda omställningen i branschen. Möt aktörer och ta del av innehållet den Färdplan som har påbörjats att skapa i Östergötland!.

Kompetensbehov och kompetensförsörjning i stora samhällsprojekt

För att genomföra stora samhällsprojekt på hållbart sätt måste det finnas människor med rätt kompetens, som både vill och kan ro arbetet i hamn. Det råder brist på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn. Vilken påverkan får det för planering och genomförande av Ostlänken?  
Trafikverket släppte i juni en rapport, utförd av Ramboll, kring Risk resurs och kompetens vid stora infrastrukturprojekt. Det är 90 av 440 yrkesgrupper som behövs för att bygga nya stambanor och särskilt utpekas brist på 20 av dessa grupper. Därtill finns många andra stora samhällsprojekt. Vilka viktiga aktörer kan samarbeta för att lösa knuten? 

Kort paus

11.05-12.00

Agenda 2030 som ramverk för samhällsutmaningar

En bärande tanke med Agenda 2030 är att de 17 målen för hållbar utveckling på ett eller annat sätt påverkar och samspelar med varandra. Målen bildar ett ramverk för utveckling, som man måste ha förståelse och respekt för om man vill förändra på riktigt. På kort sikt kan det vara enklare att fokusera på ett eller ett par av målen, men långsiktigt fungerar inte samhällsutveckling på det sättet.
 
Med utgångspunkt i de fyra samhällsutmaningar kommer under den här programpunkten samtal att föras mellan företrädare för arbetet om samband, möjliga kopplingar och om betydelsen av att ha med Agenda 2030 i sitt arbete. Och om värdet av att se andra aktörers arbete med hållbarhet som en tillgång, även om det till en början kan tyckas handla om annat än det man själv är mest engagerad i.

Karin Klingenstierna, konferensens moderator, har en svårslagen rutin. Hon har medverkat i över tusen evenemang på svenska och internationella scener.Karin modererar ett brett spektrum av ämnen, t ex social hållbarhet, flyg och rymd, stadsbyggnad, logistik, klimatutmaningen, innovation och entreprenörskap.
Nominerad till Årets Talare Moderator 2019. En av två författare till boken Yrke: Moderator. En bok om konsten att leda på scen (Vulkan 2018).
Karin har haft ett långt och gott samarbete genom åren med organisationer och företag i Region Östergötland. Nu ser hon fram emot att leda ”Framtidens stad och samhälle” i Norrköping!

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

16 augusti, 2024

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

19 augusti, 2024

Lunch med Kammaren

20 augusti, 2024

Företagsanpassade utbildningar

Datum och innehåll helt utifrån era önskemål! Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk...