Östsvenska Handelskammaren

Infrastruktur

En välfungerande, behovsprövad och sömlös infrastruktur är livsnerven i en tillväxtorienterad region. Det handlar om tillförlitlig tågtrafik, täta flygförbindelser inom och utanför landets gränser, ett säkert och välutvecklat vägnät och moderna, tillgängliga hamnar.

Infrastruktur i Linköping sett från ovan.

Jämte energi är välfungerande infrastruktur näringslivets pulsåder. Handelskammaren verkar för trygga vägar till regionens stora arbetsgivare och mellan logistiska noder, såsom till de för exporten och importen centrala hamnarna. Ett upprustat och utbyggt järnvägssystem för att möjliggöra mer gods- och pendlingstrafik som hopkopplar vår region och Sverige med det europeiska järnvägsnätet är en prioriterad fråga för Kammaren. Flygets förutsättningar och bibehållna regionala flygplatser är också av vikt för det regionala näringslivet. 

Ökad tillgänglighet till, från och inom vår region

Pålitlig och effektiv infrastruktur för transport, pendling, it och energi är en förutsättning för vår regions positiva utveckling, tillväxt och gröna omställning.

Vår region har ett unikt geografiskt läge och en fantastisk logistisk position. Tillgång till järnväg, Europavägar, flyg och tre viktiga hamnar gör vår region till ett näringspolitiskt transportmekka!

Viktiga vägar behöver ombesörjas och försvaras. E22 måste kompletteras med förbifart Söderköping för att knyta samman vår region söderut och få bort köbildningarna, irritationen och skapa en öppen väg för människor och tillväxt. Riksväg 51 från Örebro till Norrköping är Siemens Energys viktigaste farled med sina tunga transporter ner till hamnen. Samma väg används av många företag för frakta gods för vidare transport till sjöss. Händelöleden får inte försenas, när Norrköpings hamn utvecklas för höjd kapacitet, bättre läge och vackra miljöer i stadens nya bostadsområde Inre Hamnen.

Sjöfarten växer och vår regions hamnar i Oxelösund, Norrköping och Visby utgör centrala knytpunkter för europeisk sjötransport. Handeln med Östeuropa och Asien är på frammarsch innebärande att östra Sverige blir sjöfartens framsida.

Vi har fyra flygplatser i vår region, alla med olika inriktning som uppfyller olika behov. Tillgängliga flyg inrikes samt utrikes till hubbar och viktiga slutdestinationer är avgörande för affärsutveckling, transporter, säkerhet och regionens attraktivitet.

Järnväg är ett överlägset ur klimatsynpunkt samt kapacitet av gods och människor – men tågen och spåren är tyvärr fulla! Ostlänken med tillhörande stadsutveckling har långtgående effekter för näringslivet och arbetsmarknaden och bör förlängas i ny stambana vidare till Borås-Göteborg samt Hässleholm-Malmö och vidare ner till Europa.

ESIC och Ostlänken

Affärer görs mellan människor! ESIC, East Sweden Infra Cluster, är ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken och andra stadsomvandlingsprojekt. ESIC skapar förutsättningar att knyta affärskontakter, främjar tillväxt och är en plattform för information kopplat till infrastruktur och vidgande av kunskapsbasen.

Läs mer om ESIC här.

Ostlänken är Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid och ska byggas vid sidan om nuvarande södra stambanan. Huvudsyftet är att avlasta nuvarande spår och persontrafik med överfulla tåg. Den befintliga stambanan är redan överbelastad och för att resandet och transporter med tåg ska kunna öka och utvecklas behövs mer kapacitet. In- och utpendlingen från de större arbetsmarknadsorterna ökar för varje år.

Med närheten till Stockholm blir vår region också en del av huvudstadens arbets- och bostadsmarknad. Det ska infrastrukturen möjliggöra – inte sätta stopp för. Tåg är det transportmedel på regional nivå med högst potential gällande såväl volym, snabbhet, smidighet som klimat- och miljönytta. Nya snabbspår från Linköping till Stockholm är århundradets tillväxtchans för näringslivet med stora affärsmöjligheter inom byggnation, stadsutveckling och servicenäring som växer när ett stort antal människor lockas till vår region. Ostlänken behövs för vår regions framtida tillväxt.

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Maria Björk Hummelgren

Vice vd och näringspolitisk chef

Läs även

Relaterat innehåll

Kontakt på Östsvenska Handelskammaren

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...