Östsvenska Handelskammaren

Handelskammarens engagemang i infrastrukturen

En välfungerande och behovsprövad infrastruktur är livsnerven i en tillväxtorienterad region. Som en välsmord maskin tänker man inte på det, när infrastrukturen fungerar – den flyter bara på. Det handlar om pålitlig tågtrafik, tillgängliga flygförbindelser och säkra vägar liksom tillförlitlig energiförsörjning och utvecklad fiber. En tillförlitlig och förutsägbar infrastruktur är en förutsättning för att människor och företag ska kunna verka och utvecklas i en region. Den möjliggör en flexibel arbetsmarknad och en aktiv fritid.

Östsvenska Handelskammaren arbetar för att resor inom vår region, mellan kommuner och över länsgränser ska vara sömlösa. För en fullt funktionell och attraktiv region verkar vi för en tillfredsställande och hållbar energiförsörjning med näringslivets behov i fokus. Liksom ett utbyggt fibernätverk för ett flexibelt närings- och arbetsliv i hela regionen.

ESIC

Affärer görs mellan människor! ESIC, East Sweden Infra Cluster, är ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken och andra stadsomvandlingsprojekt. ESIC skapar förutsättningar att knyta affärskontakter, främjar tillväxt och är en plattform för information och vidgande av kunskapsbasen.

Läs mer om ESIC på nätverkets hemsida.

Ostlänken

Ostlänken är Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid och ska byggas vid sidan om nuvarande södra stambanan. Huvudsyftet är att avlasta nuvarande spår och persontrafik med överfulla tåg. Den befintliga stambanan är redan överbelastad och för att resandet och transporter med tåg ska kunna öka och utvecklas behövs mer kapacitet. In- och utpendlingen från de större arbetsmarknadsorterna ökar för varje år.

Med närheten till Stockholm blir vår region också en del av huvudstadens arbets- och bostadsmarknad. Det ska infrastrukturen möjliggöra – inte sätta stopp för. Tåg är det transportmedel på regional nivå med högst potential gällande såväl volym, snabbhet, smidighet som klimat- och miljönytta. Nya snabbspår från Linköping till Stockholm är århundradets tillväxtchans för näringslivet med stora affärsmöjligheter inom byggnation, stadsutveckling och servicenäring som växer när ett stort antal människor lockas till vår region. Ostlänken behövs för vår regions framtida tillväxt.

Fler infrastrukturprojekt

Östsvenska Handelskammaren är för en hållbar ombyggnation av E22 genom Söderköping. För att hela vår region ska utvecklas behövs pålitliga förbindelser inom och mellan kommunerna. Det behövs även förstärkning av de öst-västliga lederna, såsom en mötesfri och säker väg mellan Katrineholm och Nyköping. Färjetrafiken till och från Gotland är nödvändig med minst samma kapacitet som i dag.

Kontakt

Maria Björk Hummelgren

Näringspolitisk chef

Läs även

E22

Relaterat innehåll

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...