Debattartikeln publicerades i Dagens Industri 2024-01-18.

För att uppnå jämställdhet i samhället i stort, behövs fler kvinnor i beslutsfattande ställning inom näringslivet. I dagsläget, när vi snart skriver år 2024, är enbart 25 procent av ledamöterna i svenska bolagsstyrelser kvinnor.

Det visar en undersökning som Handelskamrarna i södra Sverige låtit göra. Jämställda styrelser är inte bara en fråga om makt eller ett problem bara för kvinnor som utestängs från styrelserummen. Det är en fråga om tillväxt, konkurrenskraft och att tillvarata värdefull kompetens. Det finns belägg för att mer jämställda styrelser fattar klokare beslut.

Brist på beslutsfattande kvinnor är med andra ord ett problem för hela näringslivet – och samhället. Utvecklingen har gått framåt, men den uppåtgående kurvan har dessvärre planat ut på senare tid. Att nyttja hela kraften i utbudet av kompetens hos både kvinnor och män är avgörande för Sveriges ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. Därtill, visar Handelskamrarnas undersökning, ger jämställdhet i styrelsen andra positiva effekter för bolaget, såsom att en kvinna oftare väljs som ordförande och/eller att en kvinna tillsätts som vd.

Behovet av åtgärder för att öka kvinnors representation i bolagsstyrelser uppmärksammas inte bara här i Sverige, utan även av EU. Av alla som examineras från universiteten runt om i EU är cirka 60 procent kvinnor. Trots detta är kvinnor fortfarande starkt underrepresenterade ju högre upp i näringslivsskikten man kommer. Drygt 30 procent av styrelseledamöterna i EU:s största börsnoterade bolag kvinnor, blott 8 procent har en ordföranderoll.

Också i Europa har utvecklingen varit positiv, år 2011 var andelen kvinnor i bolagsstyrelser bara drygt 10 procent. Men EU anser inte att det är tillräckligt skyndsamt varför det förra året enades om en lag för att snabba på förloppet:

Senast vid halvårsskiftet 2026 måste nu alla börsnoterade bolag med minst 250 anställda ha en jämställd styrelse, innebärande att det underrepresenterade könet (oftast kvinnor) ska utgöra minst 40 procent av de icke verkställande styrelseledamöterna.

Meriter ska fortsatt vara avgörande vid rekrytering av styrelseledamöter, vilket är positivt och kommer leda till att fler kvinnor ges möjlighet att ta plats i styrelserummen. Brist på meriter är sällan orsaken till avsaknad av kvinnor.

Sverige är dock undantagen regeln då vi anses ha kommit tillräckligt långt i jämställdhetsarbetet – 37,5 procent i större svenska börsbolagsstyrelser (2022). Skulle vi tappa mark i frågan kommer även svenska bolag omfattas av den nya lagen, och mer behöver göras för att vi ska uppnå minst 40/60.

För att påskynda en positiv förändring nationellt och på EU-nivå, driver fyra Handelskamrar i södra Sverige ett initiativ för jämställda styrelser. Detta genom att betona äganderätt, kunskap och synliggörande av styrelsekompetens – en resursbank med över 700 kvinnor som genomgått styrelseutbildning och står till förfogande för nya uppdrag.

Enligt vår analys är okunskap jämte oprofessionella rekryteringsprocesser starka anledningar till att jämställdheten inte nått längre in i styrelserummen. I vår undersökning uppger två av tre bolag att frågan är viktig, men långt ifrån alla arbetar aktivt för att nå resultat. Bara knappt vart fjärde bolag har exempelvis en valberedning för rekrytering av nya ledamöter. Övriga använder främst sina egna nätverk.

Viljan tycks finnas, men verktyg saknas för nå resultat i denna affärskritiska fråga. Det vill vi ändra på. Som en början skulle många bolag kunna vidta följande åtgärder:

Jonna Hedlund, projektledare 100-listan, Östsvenska Handelskammaren
Ulrika Dieroff, chef Affärsservice, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Stina Jernhed, projektledare Styrelselistan, Västsvenska Handelskammaren
Victor Wakerius, marknadsansvarig, Handelskammaren i Jönköpings län

Att jämställda styrelser är en högaktuell fråga kunde vi se i medierapporteringen kring rapportsläppet förra veckan.

Läs mer: Ta del av årets rapport och ladda ner här

Bildspel: Se bilderna från rapportsläppet i Visby, Norrköping och Linköping

100-listans projektledare Jonna Hedlund intervjuades bland annat i SVT Öst och Sörmland, P4 Öst och Sörmland, Corren, Hela Gotland och Södermanlands Nyheter. P4 Öst sände live från rapportsläppet i både Linköping och Norrköping. Nedan kan du ta del av bevakningen (externa länkar).

Corren: Stor rapport: Så stor andel kvinnor sitter i östgötska styrelserna

SVT Nyheter Öst samt SVT Nyheter Sörmland: Jämställdheten i bolagsstyrelser står och stampar

Folkbladet: Långsamt framåt vad gäller kvinnor i bolagsstyrelser

SR P4 Sörmland: Ojämnt i styrelserummen – tre av fyra är män

Hela Gotland: Gotland i topp när det gäller jämställda styrelser

SN: Få kvinnor i bolagsstyrelser – men här är goda exempel

SN: Ledare: Bolaget är bäst när det är jämställt

SR P4 Östergötland: Live från 48 och 72 minuter i in programmet

LINK Business Center, Linköping

Kammarforum, Norrköping

Grant Thornton, Visby

Läs mer: Här kan du ladda hem hela rapporten.

100-listan genomför årligen en undersökning för att kartlägga jämställdheten i regionens bolagsstyrelser och mäta det långsiktiga arbetet. I år visar undersökningen att andelen kvinnor i östsvenska styrelser är 25 procent, vilket är i nivå med fjolåret och en ökning med sju procent sedan 2018. Att jämställda styrelser är en viktig fråga tycker 69 procent i undersökningen. Däremot arbetar bara 34 procent aktivt för att uppnå en jämställd styrelse.

– Det är självklart glädjande att så många företag anser att det är viktigt att uppnå en jämställd styrelse, men att knappt hälften av dem arbetar för detta är oroväckande och troligtvis en orsak till att utvecklingen går så långsamt, säger Jonna Hedlund, projektledare 100-listan och fortsätter:

– Detta stärker att 100-listans arbete fortsatt behövs och att vi behöver hjälpa företag att hitta vägar fram för att ta tag i frågan på riktigt och börjar arbeta för att uppnå en jämställd styrelse. Därefter tror jag vi kommer se en stor förändring i statistiken, i rätt riktigt.

Graf 100 listan

För första gången någonsin genomfördes årets undersökning tillsammans med våra systerkamrar i södra Sverige. Det är i dag fyra Handelskamrar som driver arbeten som 100-listan, Östsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Industri-och Handelskammare, Västsvenska Handelskammaren och Handelskammaren i Jönköpings län.

– Med närmare 150 kvalificerade kvinnor på 100-listan kan vi garantera att styrelsekompetenta kvinnor finns och att orsaker till den snedfördelning som råden inte beror på brist på kompetens, utan något helt annat, säger Jonna Hedlund, projektledare 100-listan.

Gotland flest andel kvinnor i bolagsstyrelser

Sett till riket i stort har Gotland och Stockholm flest andel kvinnor i bolagsstyrelser (30 procent). Östergötland och Sörmland har 24 procent. Lägst andel har Dalarna och Halland (20 procent).

Skarmavbild 2023 11 21 kl. 15.05.43

338 företag i regionen har deltagit i undersökningen som består av två delar för att ge en heltäckande förståelse. Den kvantitativa delen bygger på fakta från ett urval företag, och den kvalitativa delen på en enkät skickad via e-post till samma urval. Kombinationen av kvantitativa och kvalitativa metoder kompletterar varandra på ett effektivt sätt och ger oss en klar och omfattande bild av det nuläget.

Debattartikel publicerad den 26/8 i corren, nt, sn och helagotland.

Vår årliga undersökning visar att blott 24 procent av ledamöterna i de största östgötska bolagsstyrelserna är kvinnor. Utvecklingen går framåt, men inte tillräckligt snabbt. Det finns flera tänkbara orsaker till snedfördelningen, såsom att många bolag inte har ett aktivt styrelsearbete och/eller bara rekryterar ledamöter via sitt närmaste nätverk. 

Att det inte finns kompetenta kvinnor som vill och kan ta plats i styrelserummen, är däremot inte längre en giltig ursäkt. På 100-listan står 150 kvinnor till förfogande, samtliga utbildade inom styrelsearbete och med viktiga kompetenser och egenskaper som en ledamot bör besitta. För regionens styrelser och valberedningar är den en mäktig resursbank, som nu sprider sig över landet. I dag synliggör dessa listor omkring 700 styrelsekompetenta kvinnor i södra Sverige. 

Hösten närmar sig med stormsteg och snart är det dags att börja fundera kring styrelsebemanning inför nästa års bolagsstämmor. Valberedningens uppgift är att föreslå styrelsens sammansättning. En professionell ledamotsrekrytering lägger grunden för ett lyckat styrelsearbete och i förlängningen en mer framgångsrik utveckling för bolaget. 

Således borde fler bolag ha en struktur för att söka rätt kompetens till styrelserna – en väg kan vara att utse en valberedning eller motsvarande. På så vis ökar möjligheterna för rekrytering av ledamöter utanför det närmaste nätverket. Vår undersökning visar dock att endast 20 procent av regionens bolag utser en valberedning. 70 procent rekryterar styrelseledamöter från det egna nätverket och nära hälften (45 procent) av bolagen har inte externa styrelseledamöter alls. 

Men potential finns. Majoriteten (60 procent) av regionens bolag anser att det är viktigt med en jämställd styrelse. Varför det? Jo, ökad jämställdhet leder till ett mer attraktivt och välmående regionalt näringsliv med förbättrade möjligheter till tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Jämställda bolagsstyrelser är en affärskritisk fråga som bör få mer uppmärksamhet en dag som denna – och alla andra dagar.

Jonna Hedlund, ansvarig 100-listan
Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren

Rapporten innebär läsning som ger både hopp och frustration. Mest glädjande är att Allbrights gröna lista, en lista med bolag som uppnår jämn könsfördelning i ledningen (40/60), är större än någonsin! Dessutom finns det för första gången nu fler bolag på den gröna listan än den röda, den lista med bolag som helt saknar kvinnor i ledningen.

Det största framsteget syns hos små bolag. De har störst andel kvinnor i ledningsgruppen och är bäst på att hålla sig kvar på den gröna listan. Därtill har även elva småbolag tillkommit på listan. Hos de små bolagen finns också den största förändringen vad gäller andelen vd-kvinnor som nu är uppe på 18 procent. Stora och medelstora bolag har endast 11 respektive 10 procent.

Årets rapport visar tyvärr att det inte längre finns någon svensk bransch som är helt jämställd i både ledningen och styrelsen. Den tidigare jämställda fastighetsbranschen tappar placeringen som enda jämställda bransch och gör nu sällskap med övriga branscher om att ha en bit kvar till mål. Detta innebär att ingen bransch nu är helt jämställd på både ledning- och styrelsenivå, även om många närmar sig målet. Det är otroligt viktigt att näringslivet inte slappnar av så att vi i kommande rapporter får läsa att det har stannat av, igen.

Lösningar finns och Sverige har chans att bli historiskt när det gäller jämställda styrelser hos de svenska storbolagen – utan kvotering, redan nästa år. Om 13 bolag byter en man mot en kvinna tippar andelen kvinnor i storbolagens styrelser över den magiska siffran 40 procent.

Likt vi på Östsvenska Handelskammaren förundras Allbright över hur bolag pratar om att bristen på kompetens är det största hindret för tillväxt men ändå väljer att inte rekrytera från hela befolkningen. De allra flesta börsbolagen uppger att mångfald och inkludering är affärskritiska frågor men många upplever det svårt eller utmanande i praktiken. Därför lyfter Allbright fyra konkreta tips på hur bolag kan arbeta med detta. Läs gärna hela rapporten och ta del av slutsatser och tips. Därefter – påbörja arbetet om det inte är gjort och rekrytera på nya sätt för att inte bara hitta kompetens utan även vara med på resan mot ett jämställt näringsliv.

För att summera rapporten är allt fler bolag nu jämställda där börsens småbolag står för en stor del av utvecklingen. Mörkare ser det ut när de undersöker andra diskrimineringsgrunder och Sveriges tyngsta ägarfamiljer har en del att jobba på. Men vilken kraft det finns i att det är flera organisationer som arbetar aktivt med jämställdhet- och mångfald i näringslivet. Tillsammans för förändring!

Jonna Hedlund, projektledare 100-listan och styrelsefrågor

Hur arbetar ni med jämställdhet internt hos er?

– Jag tycker vi gör mycket som är bra, vi sticker ut i branschen med en kvinnlig styrelseordförande och en jämställd ledningsgrupp. Jag vågar påstå att alla chefer har en hög medvetenhet och arbetar för en ökad jämställdhet i alla våra rekryteringar. Det är inte på något vis så att vi kvoterar in personer vare sig kvinnor eller män utan vi arbetar för och tror på jämställdhet. Vi gör ett jättestort arbete ut i samhället för att skapa lika möjligheter bland annat med den jämställda sponsringen och satsningarna på framtidslön. Vi arbetar för att öka kunskapen, att påtala normer och fortsatta skillnader. Vi ser exempelvis delvis i vår organisation men också i samhället i stort att kvinnor tar ett större ansvar i det oavlönade arbetet, vilket ofta tros ha ett samband med att kvinnor i högre grad är sjukskrivna. Kvinnor tar ofta mer ansvar i det ”omhuldande”, om det så är barn, föräldrar, vänner eller kollegor.

Hur ser det ut inom er bransch när det kommer till jämställdhet?

– Vi ser att det behövs ett fortsatt fokus och att vi har kommit längre än branschen på LF Östgöta.

Varför är ni partner till 100-listan?

– Vi prioriterar samarbeten som bidrar till ett jämställt samhälle. Genom att vara partner till 100-listan hjälper vi till att öka styrelsekompetensen och skapa fler jämställda styrelser. Initiativet med 100-listan sätter fokus på en angelägen fråga och ökar medvetenheten i samhället i stort om vikten av jämställda styrelserum.

Om Länsförsäkringar Östgöta
Länsförsäkringar Östgöta är ett kundägt bolag som sedan 1841 strävar efter att erbjuda östgötarna den bästa kundupplevelsen inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.

Debattartikel publicerad i Corren, NT och Hela Gotland den 21 november, Strengnäs tidning och Ekuriren den 22 november samt SN och Kkuriren den 24 november 2022.

Styrelsens arbete är avgörande för ett företags tillväxt och utveckling i önskad riktning. I tider av snabba förändringar och ekonomiska svängningar växer styrelsens betydelse för anpassning, stabilitet och rätt långsiktiga beslut. Sedan 2014 driver Östsvenska Handelskammaren frågan om höjd kompetens i bolagsstyrelser, i synnerhet gällande jämställdhet bland ledamöterna.

Arbetet sker främst genom 100-listan, där över 150 kvinnor med utbildning inom och erfarenhet av styrelsearbete har registrerat sig. Listan fungerar som en kompetensbank för företag som söker efter ledamöter, men är också en kraft i arbetet med att öka professionaliteten och jämställdheten i regionens styrelserum. Initiativet har spridit sig och nu finns liknande listor runtom i landet.

Varje år kartlägger även Handelskammaren andelen kvinnor i styrelserna för regionens största bolag. Sedan 2018 har andelen kvinnor i de östgötska bolagsstyrelserna ökat från 16 till 24 procent, vilket är positivt men vi är inte nöjda. Med nuvarande tempo kommer andelen män och kvinnor i styrelserummen inte vara jämställd (40/60) förrän om 10 år. Fler bolag behöver arbeta mer framåtlutat med sin styrelsekompetens, exempelvis genom ett mer aktivt valberedningsarbete och uttalad ambition rekrytera externa ledamöter.

Tydligt i årets undersökning är att kvinnors synlighet bland regionens ledande positioner ger ringar på vattnet. Bland företagen med en kvinna som vd är andelen kvinnor i styrelsen betydligt högre – 41 procent, jämfört med 22 procent bland företagen med en man som vd. Samma tendens syns hos bolag med en kvinnlig styrelseordförande, där är också andelen kvinnor i styrelserna 41 procent medan siffran med en man som ordförande är 21 procent. Vilken faktor som spelar störst roll för förändring är svårt att säga, men inte heller den viktigaste poängen. Kvinnors representation kan och har en positiv inverkan på andra kvinnors möjligheter och framsteg. Förebilder, goda exempel och gemensam kraft gör skillnad.

Genom 100-listans och liknande initiativs arbete ökar medvetenheten inom både de enskilda bolagen och samhället i stort. Att höja kunskapen kring rådande läge och varför jämställda styrelserum är betydelsefullt, är en nyckel till förändring. Det handlar såväl om individidens kraft och utveckling som bolagens förutsättningar för hållbar tillväxt.

Jonna Hedlund, ansvarig 100-listan
Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren

Sveriges mest jämställda bolagsstyrelser finns på Gotland. Det visade Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i de 350 största företagen i Östergötland, Sörmland och på Gotland. När undersökningen presenterades fanns de flesta medier från den östsvenska regionen på plats.

Externa länkar:

Sveriges Radio P4 Gotland: Gotland bäst i Sverige på andel kvinnliga styrelseledamöter

SVT Nyheter Öst: Gotland toppar listan – mest jämställt i Sverige

Sveriges Radio P4 Östergötland: Intervju med projektledare Jonna Hedlund nyhetssändning

Corren och NT: Jämställdheten sniglar sig framåt i företagsvärlden

Sveriges Radio P4 Gotland: Styrelseproffset: ”Det är bra – men jag tycker inte vi ska nöja oss”

Folkbladet: Liten ökning av jämställdheten i länets bolagsstyrelser

Hela Gotland: Ön bäst i klassen på jämställdhet i bolagsstyrelser

Sveriges Radio P4 Sörmland: Fler kvinnor i bolagsstyrelser – men det går långsamt

Södermanlands Nyheter: Fler kvinnor stärker Sörmlands styrelser

VD-tidningen: Mer och mer jämställt i östsvenska styrelser

Ta del av rapporten: Gotländska bolagsstyrelser bäst i landet på jämställdhet

Bilder från rapportsläppet i Linköping, Nyköping och Visby: