Östsvenska Handelskammaren

Tillsammans skapar vi vår attraktiva region

Östsvenska Handelskammaren verkar i en region med potential att bli Sveriges mest spännande tillväxtregion med internationell lyskraft. Vägen till en attraktiv region går via fler och växande företag och fler människor som vill verka, bo och besöka regionen. Tack vare vårt strategiska geografiska läge, näringslivets bredd och spets inom forskning, samt de unika naturmiljöer som möjliggör ett liv i balans är det möjligt för East Sweden att uppnå internationell lyskraft. Det arbetar Handelskammaren för.

Handelskammaren verkar i tillväxt- och arbetsmarknadsstråken – inte de administrativa. Uppmaningen till offentliga aktörer är gränsöverskridande samarbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för näringslivet. De största kommunerna bör förbättra sitt näringslivsklimat inom service och bemötande för att stärka konkurrenskraften – vilken i sin tur ska bidra till Sveriges internationella rykte och attraktionskraft. 

Tillväxtstråket

Tillväxtstråket från södra Östergötland genom östra Sörmland upp till Stockholm har förutsättningar att växa som arbetsmarknad. En pålitlig och effektiv infrastruktur är av yttersta vikt, så att människor kan pendla mellan jobb och bostad. Kapaciteten på järnvägen är överbelastad, därför behövs Ostlänken för att skapa utrymme för pendling och godstrafik samtidigt som möjligheterna till längre resor förbättras.

Förutom tillgång till regional och nationell tågtrafik, har vår region tillgång till tre hamnar i Oxelösund, Norrköping och Visby, två Europavägar, E4:an och E22:an, samt fyra flygplatser. Det är unikt för en region.

Bostadsbrist försvårar för människor att flytta och etablera sig i vår region. Det behövs fler bostäder av olika sorter för att få mer rörlighet och flexibilitet på marknaden. I och med planeringen för Ostlänkens dragning har kommunerna längs tillväxtstråket förbundit sig att bygga sammanlagt över 15 000 nya bostäder och städerna är redan i omvandling. Förbättrade pendlings- och transportmöjligheter medför ökad valfrihet i var människor vill och kan bo. Det gynnar även kranskommuner till regionens större städer.

Utbildning och kompetens

För att en region ska vara attraktiv behöver företag hitta den kompetens de behöver för att växa och utvecklas. Därför är kompetensförsörjningen en av Östsvenska Handelskammarens viktigaste påverkansfrågor. Vi samarbetar med företag, utbildningsaktörer, universitetet, arbetsgivarorganisationer samt kommuner och regioner för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kompetensutveckling, yrkes- och högre utbildning.

Bra förskolor och skolor är viktiga för barns och ungas utveckling och fortsätta lärande samt företagens tillgång till talang och kompetens. Men bra skolor är också viktiga för att kunna attrahera människor och företag att flytta hit och etablera sig. För att en eftertraktad talang ska vilja flytta hit krävs inte sällan arbetstillfälle för en partner och bra skolor till barnen.

Näringslivsklimat

Näringslivet har fundamental betydelse för regionens utveckling och tillväxt. Det borde vara en självklarhet för alla politiker och tjänstemän att ha vetskap om. En positiv attityd och god service till företag samt minskat regelkrångel och sunda villkor i offentliga upphandlingar är några exempel på hur ett gott näringslivsklimat skapas.

Läs mer om vårt opinionsarbete här.

Kontakt

Maria Björk Hummelgren

Vice vd och näringspolitisk chef

Relaterat innehåll

Om Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren bildades 1913 och är regionens största affärsnätverk med cirka 850...

Kontakt på Östsvenska Handelskammaren

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Vision East Sweden

Ett tjugotal av de största och mest engagerade företagen i Östergötland, Sörmland...