Östsvenska Handelskammaren

Händelöleden till hamnen måste byggas nu

Fungerande infrastruktur till Norrköpings hamn är avgörande för vår region och Sverige som exportnation.

Debattartikel publicerad i Norrköpings Tidningar 30 september 2021.

Sverige är starkt exportberoende. Svensk ekonomi, välfärd och framtid är beroende av pålitlig infrastruktur som säkerställer att företag i vårt land kan sälja och transportera produkter ut på världsmarknaden. Trafikverket arbetar just nu med att ta fram förslag till ny plan för transportinfrastruktur för kommande tolv år. 

Vilka satsningar som prioriteras där kommer att påverka många kommande generationer svenskar och svenska företag. Kloka investeringar i infrastrukturen behövs för fungerande person- och godstransporter och är avgörande för ett levande och hållbart Sverige. Det är en av utgångspunkterna i regeringens uppdrag till Trafikverket.

Förflyttning av gods från väg till sjöfart är väsentligt för framtidens hållbara transportsystem, och ett ansvar som myndigheter och näringsliv måste ta gemensamt. För att lyckas krävs effektiva anslutningar till strategiskt placerade svenska hamnar. Utan tillfredsställande transportlösningar, som möjliggör konkurrens på internationell nivå för företagen, står Sverige som exportland inför stora problem. 

Norrköpings hamn är ett utpekat riksintresse och central knutpunkt för svensk logistik. Här har gjorts betydande statliga och kommunala investeringar för att stärka kapaciteten och tillgängligheten för en växande region. Hamnens volymer växer och kapaciteten byggs ut. Den nybyggda Kardonbanan och godsbangården som genomförs 2022 – 2023 stärker kopplingarna till järnväg, vilka visar på vilken vikt regeringen lägger vid hamnen i Sveriges framtida transportsystem. 

Samtidigt kan inte allt gods gå på järnväg. Hållbara vägtransporter är också en vital del av vårt multimodala transportsystem. Trafikverket har sedan länge identifierat dagens väganslutningar till Norrköpings hamn som en brist. Kopplingen mellan vägarna E4 och E22 och hamnen håller inte måttet. Tung trafik går rakt igenom centrala Norrköping, vilket infrastrukturen inte är dimensionerad för. För att klara problemet har olika lösningar presenterats, utan att fullföljas. 

Det finns en god samsyn mellan Norrköpings kommun och Trafikverket i att den här bristen ska åtgärdas med gemensamma krafter. Kommunen har förbundit sig att bygga delen som knyter E22 till hamnen söderifrån utan att passera centrala Norrköping, den så kallade Johannisborgsförbindelsen. 

Trafikverkets åtagande är delen mellan E4 och riksväg 51 till hamnen, den så kallade Händelöleden, en del av den planerade Norrleden. Kommunen har tidigare under året fattat det avgörande beslutet om Johannisborgsförbindelsen. Nu återstår Trafikverkets del. Men i nu gällande planering ligger Händelöleden precis utanför vad som rymdes inom budgetramarna. 

Händelöleden måste inkluderas i den nationella planen för transportinfrastruktur – nu. Detta för att framtidssäkra nödvändiga transporter, inte minst den viktiga exportinriktade tillverkningsindustrins möjligheter att använda sjöfarten. 

Ett belysande exempel på svensk export av högteknologiska produkter och lösningar är Siemens Energy – världsledande tillverkare av turbiner. Hela produktionskedjan, från forskning och utveckling till eftermarknadsförsäljning, är placerad i Finspång. Av Siemens Energys produktion går 90 procent på export, merparten till kunder utanför EU. Tillgängligheten till Norrköpings hamn, med kapacitet för hantering av tungt gods, är central för företagets hållbara och kostnadseffektiva transportkedja. 

I dag transporterar Siemens Energy sitt tunga gods via inre hamnen i Norrköping, en väg som inom en snar framtid inte kommer att vara framkomlig. Verksamheten ska omlokaliseras till Pampushamnen och i dagsläget finns inte den nödvändiga infrastrukturen dit för så stora och tunga laster som Siemens Energys behöver frakta från Finspång. 

Tillgången till Norrköpings hamn är direkt avgörande för Siemens Energys fortsatta möjligheter att behålla sin värdekedja inom landet och fortsätta öka svenskt exportvärde. Siemens Energy är den största privata arbetsgivaren i såväl Finspångs som Norrköpings kommun med 3 500 direkt sysselsatta, de allra flesta vid anläggningen i Finspång. Sammantaget sysselsätter företaget indirekt cirka 13 000 personer i Sverige. Vid sidan om att Siemens Energy står för en omfattande del av vår regions och Sveriges näringsliv, är företagets produkter en viktig pusselbit i hållbara energisystem. 

Trafikverkets och statens agerande för Händelöleden i ny transportinfrastrukturplan är helt nödvändig för att fullfölja ambitionerna i regeringens direktiv att stötta näringslivet med nödvändiga åtgärder i infrastrukturen. Anslutningen mellan E4/E22 och riksväg 51 till Norrköpings hamn är också ett prioriterat objekt i den storregionala samverkan för transportinfrastruktur där sammanlagt sju regioner och över 50 kommuner är representerade. Här finns tydliga kopplingar till Örebro och Hallsberg som viktiga logistiknoder med ökad import och export via Norrköpings hamn. 

Vi som företrädare för regionen, kommunerna och näringslivet är beredda att fullfölja vår del. Vi uppmanar Trafikverket, regering och riksdag att inse situationens allvar och vilka konsekvenser för vår region, och Sverige som exportnation, som står på spel. Säkerställ tillsammans med oss att Händelöleden blir en del av Trafikverkets förslag till ny nationell transportinfrastrukturplan.

Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren

Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande, Östergötland

Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande, Norrköping

Ulrika Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Finspång

Henrik Åkerström, vd Norrköpings Hamn

Hans Holmström, vd Siemens Energy AB

Relaterade #Debatt

Jämställda styrelserum är en tillväxtfråga

Debatt

Fyra handelskamrar skriver gemensamt i Dagens Industri.

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Jämställda bolagsstyrelser – en affärskritisk fråga

Debatt

Den 26 augusti infaller jämställdhetsdagen. Något undanskymd i skuggan av andra temadagar, inte minst Internationella kvinnodagen den 8 mars. Ingen...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

21 maj, 2024

Så förändras globala värdekedjor av geopolitik, säkerhetspolitik och den gröna omställningen

En förändrad omvärld får nu tydlig påverkan på företags värdekedjor. Svenska företag verksamma internationellt behöver...

concept geopolitics worldwide economy chess figures placed map banner31
Nyhet
20220118 1145 DBZ 1924 4000px scaled e1713182607636

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

Nyhet
20220118 1145 DBZ 1924 4000px scaled e1713182607636

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Nyhet
Almedalen 2024 1

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Näringspolitik

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...